19341206 - Hemse.

Hemse.

B. L. F:s resetalare,
hr Sven Andersson i Vigelsbo, besökte på onsdagen Hemse, där han höll föredrag i godtemplarlokalen inför ett 30-tal intresserade, bland vilka märktes lantmannaskolans elever. De närvarande hälsades välkomna avi ordföranden i R. L. F:s lokalförening, hr Filip Korsman, varefter hr Andersson liven här höll föredrag över ämnet »Starkare organisation — bättre ekonomi». Efter detta fölide sedan en synnerligen livlig diskussion, som berörde olika jordbruksorganisationer och bland annat förslaget om införande av isterblandat smör som en konkurrensvara till margarinet. I diskussionen yttrade sig agr. Wald. Ericsson, disponent Ax. Hultström, lantby. G. Nilsson i Bro samt E. Norman, Halls, jämte föredragshållaren. Mötet avslutades med några ord av agronom Ericsson och ett leve för iordbrukarnes sammanhållning.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1934
N:r 285