040613-visbyhamn.jpg

19341208 - Ortnamnskommissionen höres.

Ortnamnskommissionen höres.

Kammarkollegii arkiv har företagit en utredning med anledning av överlantmätarens i Visby anmälan, att jordeboken för Sjonhems socken upptager ett hemman Gjerfvede (Gervide), i lagfartshandlingarna kallat Gervide. Frånsett det olämpliga med dubbelnamn syntes även i övrigt överlantmätaren justering av jordeboksnamnot böra företagas. Arkivet anser, att annan ändring ej bör vidtagas, än att stavningen bringas i överensstämmelse med svenska akademiens ordlista, och föreslår inhämtondo av yttrande från ortnamnskommissionen.
Samma förslag gör arkivet beträffande av överlantmätaren gjord anmälan rörande ett i jordeboken för Ruts socken upptaget hemman Puttersjous. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1934
N:r 287