19341210 - Härmed kungöres,

Härmed kungöres,

att Gotlands järnvägsaktiebolag i Visby hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för godsbefordran med en lastautomobil, därvid såsom stationsort föreslagits Hemse. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 21 december 1934; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 8 december 1934.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 December 1934
N:r 288