19341210 - Visby Arbetareförening

Visby Arbetareförening

hade på lördagskvällen ett talrikt besökt decembersammanträde i föreningens lokal, varvid bland annat förekom val. Till ordförande för 1935 omvaldes direktör Ax. Danielson och till vice lordförande för samma tid skräddaremästare Gust. Arvidsson. De i tur avgående styrelseledamöterna brandmästare Sten Andersson, folkskollärare Ax. R. Sundahl och journalist G. Storm omvaldes för två år. Till revisorer omvaldes redaktör Valton Johansson, målaremästare Einar Lundgren och rustmästare Gust. Lund med hrr John Johansson och Albert Andersson till suppleanter. Till ceremonimästare omvaldes hr Gust. Arvidsson Till föreningens representanter i föreläsningsanstaltens styrelse omvaldes direktör Ax. Danielson pch skräddaremästare Gust. Arvidsson, och till föreningens revisor av samma anstalts räkenskaper omvaldes redaktör Valton Johansson.
Efter sammanträdet förde samkväm med supé.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 December 1934
N:r 288