19341212 - Infartsled till staden genom Skolports gatan.

Infartsled till staden genom Skolports gatan.

Drätselkammaren hade för stads fullmäktige framlagt ett förslag som avsåg skapande av en infartsled till staden österifrån genom Skolportsgatan. Arbetet är uppdelat i tre etapper och skulle sammanlagt kosta 73,500 kronor, varav den första etappen, som föreslagits till utförande under år 1935, beräknats till 25,200 kr. I detta belopp inga dock icke kostnader för mark till gatubreddningar.
Det sålunda föreslagna arbetet för år 1935 skulle omfatta anläggande av en trafikled från Bung Magnus väg genom Skolportsgatan—Södra Murgatan—Blockgränd till Adelsgatan. Den berörda delen av Skolportsgatan skulle beläggas med tjärdränkt makadam och vid gatans korsning i plan med järnvägen uppsättas fällbommar. Första valvbågen av stadsmuren vid Skolportens södra sida skall rivas och gångbana anordnas genom andra valvbågen. Den mellan Skolporten och Blockgränd belägna delen av Södra Murgatan ävensom Blockgränd sättas i tuktad sten. Mindre gränsregleringar skola företagas vid fyra tomter vid Blockgränd. Breddningarna skulle omfatta 105 kvm. och i intet fall beröra någon byggnad.
Andra etappen skulle enligt förslaget omfatta förbättring av trafikleden genom Södra Murgatan och Kajserporten samt fram till Lännavägen, varvid parkeringsplats skulle anordnas utanför stadsmuren, och tredje etappen skulle omfatta stensättning av Södra Murgatan dels mellan Österport och Skolporten samt dels mellan Kajserporten och Söderport samt iordningsställande av Tunnbindargatan "emellan Blockgränd och Södra Murgatan, vilken del skulle läggas, i tjärdränkt makadam.
Stadsfullmäktige ha beslutat att i enlighet med drätselkammarens förslag för år 1935 bevilja ett anslag av 25,200 kr. för utförande av den första etappens arbeten, varvid kostnaderna skola bestridas av automobilskattemedel.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 December 1934
N:r 290