19341213 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Visby rådhusrätt.

Bilkrönikan.
För fylleri och delaktighet i sådan förseelse, som hänföres till fylleri vid ratten, är en person instämd. Kamraten, som färt bilen vid ifrågavarande tillfälle, är som bekant förut dömd för sin förseelse.
Som vittnen hördes denna gång de två polismän, vilka omhändertagit de båda bilisterna. Därvid berättade den ene Polismannen, att en liten pojke kommit fram till honom och sagt, att det var »en farbror borta vid Kommendantsbacken som det inte var riktigt med och inte med hans bil hellen». Då de båda polismännen sedan i sällskap kommit till hörnet av Visborgsgatan och Kommendantsbacken, där bilen stod, hade svaranden försökt sätta i gång fordonet med startveven medan den andra halvlåg i förarsätet. Vittnet ansåg att svaranden var överlastad liksom dennes kamrat i bilen, och de fingo i polisbilen följa med till polisvakten. Den andre polismannens vittnesmål gick i samma riktning.
Svaranden inställde sig genom ombud, vilket medgav, att svar. varit berörd men icke överlastad vid tillfället, och ombudet kunde icke finna, att svar. blivit förvunnen till straffbar delaktighet i den andres bilförseelse och att det ei svar styrkt, att svaranden insett, att kamraten-föraren viarit olämplig att föra bil. Åklagaren vidhöll såna ansvarsyrkanden.
Utslag den 27 dennes.

Farligt laborera med motboken.
En 22-årig yngling var instämd, dels för att på ombudsblankett för utfående av spritdrycker vid systembolagets utminutering ha uppgivit felaktigt födelsedatum och dels för att falskeligen ha skrivit motboksägaren namnteckning på en rekvisitionsblankett o. s. v. åklagaren ifrågasatte att jämväl bedrägeri här förelåg. Svaranden, som förut av krigsrätt dömts till 3 mån. straffarbete, villkorliv dom, för första resan stöld av en cykel, erkände oförbehållsamt vad som lades honom till last. Av den förundersökning om svarandens levnadsomständigheter, som företagits, framgick bl. a., att svar. var ansedd som en skötsam och duktig yngling, varför intet ofördelaktigt kunde sägas om honom och att hans förseelser vore att hänföra till den omständigheten. att han råkat i frestelser i kamraters sällskap.
Utslag den 27 dennes.

Mått och vikt.
För förseelser mot mått- och viktsförordningen fingo ett tiotal personer plikta därav en 5 kr., tre 6 kr., en 9 kr., en 12 kr., en 15 och två vardera 21 kr.

Fem fyllerister
plikteds sammanlagt 80 kr.

För olovlig handel
med linnevaror hade en person instämts. Svar. inställde sig emellertid icke och fink böta 10 kr. för utevaro. Målet förekommer åter den 27 dennes.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 December 1934
N:r 291