19341221 - Landsbygden. Mästerby.

Landsbygden.

MÄSTERBY, 18 dec.
Ordinarie kommunalstämma hölls i går varvid behandlades en del ärenden. Ti11 led. i fattigvårdsstyrelsen omvaldes fru Linda Olsson, Båtals, lantbr. Emil Olsson, Båtels, och lantbr. Rud. Ekedahl Sallmunds, samt till suppleanter fru Hilda Johansson Bander, lantbr. Hj. Kristoffersson, Gästäde, och nyvald lantbr. Valt. Lövkvist, Sallmunds. I magasinsstyrelsen omvaldes hr Ant. Ahlber Annexan och nyvaldas hr Erik Nilsson, Haga, etter Hj. Krnstoffersson, Gästäde. Förgranskning av 1935 års räkenskaper omvaldes rättaren J. A. Olsson Ammyr och lantbr. Valt. Lövkvist, Sallmunds, med målare K. Flohlström, Ammor, och lantbr, J. Rudin, Ejmunds, som suppleanter. Till ombud vid brandstodsbolagsstämman nästa år omvaldes lantbr. Henning Vittberg, Grens, och som ersättare J. A. Olsson, Ammor.
Till ledamöber i taxeringsnämden utsägos lantbr. Alert Lövgren, Ejmunds, snickare A. Lindahl, Skogs, samt lentbr. Emil Olsson, Båtels, lacb till suppleanter hrr Valt. Lövkvist Sallmunds, Helmuth Logström, Ejmunds, och Ernst Söderdahl, Grans. För granskning av inkomna virkesdeklarationer utsågs Alert Lövgren, Ejmunos. Till kronyombud, att närvara vid väghållningsdistriktets i Gotl. södra håran vägstämma, omvaldes lantbr. Hj. Sjögren,Bander, med lantbr, Edv. Vallin, Myra, som ersättare.
För nästa års kommunal- och kyrkostämmor bestämdes, att kommunalstämman skulle hållas samma dag som kyrka stämman, antingen omedelbart föreeller arter densamma. Tillkännagivandet skulle ske genom uppläsning i församlingens kyrka samt anslag a angslagstavlan vid Bander mejeri.
Ett anslag á 20 kr. till Vinetas erkända sjukkassa för bildande av en sjukassefond bifölls, dock att utbetalas endast under 1935, etter första uppbörden. För inlösen av ett boningshus, tillhörande Henning Johanssons norgenärer, antog stämman nämdens förslag á 250 kr., att tagas ur Ekströmska tonnen. En arbetarsmåbruksnämd bildades, bestående av hrr Rud. Karlsson, Kahls, ordf., J. Rudin, Ejmunds, A. Lindahl, Skogs, Karl Andersson, Pilungs, och Ernst Jonsson, Båtels. suppleanter blevo hrr J. A. Olsson, Ammor, K. Vesterlund, Långgutes, Emil Jacobsson, Sallmunds, vice ordf., Ernst Olsson, Kahls, samt Rud. Ekedahl, Sallmunds. Nämdens uppgift är att handhava arbetarsmåbruksverksamheten inom kommunen och hos egnahemsstyrelsen i Stockholm inhämta upplysningar och rekvirera nödigt materiel för att kunna tillmötesgå lånesökande med råd och upplysningar, som röra verksamheten.Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 December 1934
N:r 298