19341221 - Landsbygden. Eksta.

Landsbygden.

EKSTA, 19 dec.
Årets sista ord. stämmor ha idas hållits här under god tillslutning av deltagare. Förhandlingarna leddas av resp. ordförande kyrkoh. F. Muckenbirn och lantbr. Konr. Olofsson.
Kyrkostämmans ärenden upptog bl. a. val av kyrko- och skolrådsledamöter för en tid av fyra år och omvaldes därtill hrr J. Th. Jacobsson, Lillegårds, J. A. Båtelsson, Mellinas, Emil Jakobsson, Hävur, Ansh. Melin, Käbbe, Carl Pettersson, Eivede, samt nyvaldes Konr. Olofsson, Grymlings. Som revisorer för under kyrkostämman hörande kassor, omvaldes hrr Carl Pettersson, Lerdarve, och Karl Cedergren, Bopparve, med Gust. Olofsson, Björkåkra, som ersättare.
Pastoratsstämmans föreliggande ärenden voro val av ordf. I bostadsnämden och härtill nyvaldes hr Emil Jakobasan, Hägur. Till att revidera nästk. års räkenskaper lydande under pastoratskassan omvaldes de föregående nämligen hrr Adolf Bergsten, Sigers, och Knut Isenberg, Boxarve I Levide. Likaledes omvaldes suppl. hr Wilih. Jakobsson, Butvie i Sproge.
Kommunalstämmans förhandlingar, som därefter följde, upptogo bl. a. val av revisorer till att granska de under kommunalstämman hörande kassornas räkenskaper. Därtill utsågos och omvaldes hrr Jacob Pettersson, Lerdarve, lär. Georg Willis, och Joh:s Bolin, Käbbe med Olof Jacobsson, Lillegårds, och Emil Jakobsson, Hägur, som ersättare.
Som ledamöter i nästk. års inkomststaxeringsnämd omvaldes hrr Karl Bergsten, Sigers, Konr. Olofsson, Grymlimga, och Emil Jakobsson, Hägur, vilken senare utsågs till ledamot i virkestaxeringsnämden. Suppleanter för dessa blevo i nämd ordning hrr Helmer Sandström, Heidstäde, Joh:s Bolin, Käbbe, Dch Lars Jako seon, Bopparve. 1 nykberhetsnäm- den Atervaldes handl. Carl Andersson samt hrr Karl Andersson, Kvie, Paul Larsson, Stjärnarve Karl Lickander, Bäner, samt nyvaldes Lars Jakobsson, Bopparve, som därtill utsågs till ordf. Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen omvaldes handl. Josef Alström, Bopparve, ordf., samt nyvaldes hr H. Johansson, Bdparve, och fru Linda Jacobsson! Lillegårds. Hr Johansson utsågs därjämte till v. ordf. i fattigvårdstyrelsen. Bom suppl. för dessa utsågos hr Karl Lickander Bäner, och frkn Hedda Hansson, Ejvide.
Till ordförande i kommunalstämman återvaldes hr Konr. Olofsson, Grvmlings, och till v. ordf. hr Josef Alström, Bopparve. Till ombud vid nästa års samtliga vägsummor med Gotl. södra härads väghållningsdistrikt återvaldes hr Malkus Andersson, Stjärnarvs, med Joh:s Bolin, Käbbe, som suppleant.
Att representera kommunen vid kommande års stämmor med Roma—Klintehamn—Hablingbo järnvägs a.-b. omvaldes hr Ferd. Pettersson, Prästgården, och som supel. hr Konr. Olofsson, Grymlings. Arvodet åt taxeringsnämdens ledamöter beslöts i likhet med föregående år till 2 kr. pr dag .för tjänstgöring inom kommunen och 3 kr. pr dag utom kommunen. Likaså beviljades för 1934-35 åt hälsovårdsnämdens ledamöter, då de i egenskap av bostadsförbättringsnämd har i uppdrag att övervaka ny- och tillbyggnadsföretag ett belopp av 3 kr. pr sammanträde samt åt nämdens ordf. 60 kr.
Med anledning av kom.-nämdens förslag angående hundskattemedlens användning under nästkommande år beslöt stämman i likhet med nämdens förslag att 50 kr. skulle anslås till biblioteket. samt 50 kr. avsättas till en fond för ett församlingshus. De övriga medlen anslogos till premier för rovdjurs dödande. Angående tiden för ordinarie stämmors hållande nästa år överlämsades åt ordf. att bestämma därom.
Entreprenadauktion av ved för kommunens räkning under kommande år företogs härefter. Priset uppgick i genomsnitt för björk till 6: 50 pr kbm. och för furu till 4: 75 pr kbm., samma pris som föregående år.Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 December 1934
N:r 298