19341229 - Hemse.

Hemse.

Decemberstämmorna
med Hemse kommun och municipalsamhälle höllos trediedagen jul i kommunalrummet i närvaro av ett fyrtiotal personer. Ordförande var handl. John Wittberg. Stämmorna påginigo sammanlagt närmare fyra timmar.
På kommunalstämman beslöts angående dag och tid .,för ordinarie stämmors hållande under nästkommande år, att ordföranden äger bestämma härom, dock med undantag att decemberstämman skall hållas efter jul samt heist icke på måndag.
Ett av dagens viktigaste ärenden var valet av ordförande I kommunalstämman för fyraårsperioden 1935-1938. Nuvarande ordf. handl. John Wittberg hade stämmans fulla förtroende, i det att han enhälligt , omvaldes. Till- vice ordförande nyvaldes skollärare William Kupper efter kand. Johan Jeppson. Till fattigvårdsstyrelse valdes med slutna sedlar lärarinnan fröken Sara Stengård samt lantbrukarna Harald Jakobsson, Hulte, och Axel Sundberg, Oxarve. De två sistnämda nyvalda. Suppleanten Vilma Nilsson omvaldes. Ordfbrande d fattigvårdsstyrelsen blev efter val med slutna sedlar slaktaren Ernst Blomer och vice ordf. lantbr. Axel Sundberg, Oxarve. Till ledamot i barnavårdsnämden valdes kamrer Hugo Nilsson, sedan förutvarande ordf. i nämden lantbr. Per Ahlin, Kodings, avsagt sig uppdraget. I några varmhjärtade ordalag avtackade därför stämmans ordförande hr Ahlin, som under en lång tid varit barnavårdsnämdens ordförande och skött detta uppdrag på ett mönstergillt sätt.
Till revisorer för kommunens räkenskaper under nästkommande år blevo direktör Rudolf Lindström och handlande Helge Carlsson valda, samt till suppleanter för dem handlanden Eric Johansson och lantbrukaren Sven Johansson, Hulte. Handlande J. E. Ahlin omvaldes till revisor för Hemse fattigvårdsförbunds räkenskaper, samt till suppleant dir. Rud. Lindström.
Följande siu huvudmän i Hemse sparbank omvaldes för fyraårsperioden 1935 —1938: handl. Otto Svahn, skollärare W. Kupper, lantbr. Per Ahlin, Kodings, lantbr. K. Jakobsson, Gannarve, lantbr. G. Larsson. Haldings, lantbr. J. O. Isenberg, Arges, och lantbr. Herman Sundberg, Oxarve. Nyvalda blevo lantbrukarna Sven Johansson, Hulte, Artur Jakobsson, Kodings, och Vilhelm Johansson, Smiss.
Heruse polisdistrikt planerar för därvarande att bygga ett polishäkte. Vidare att om kommunen ville hyra de två rum som kunna bli i övervåningen skulle dessa inredas vid byggnadens uppförande. Ville kommunen e3 hyra, skulle övervåningen e inredas. Det ena rummet skulle enligt landsfiskalens förslag användas till expeditionsrum för kommunalnämden, och det andra till sessionsrum för de inom kommunen verksamma nämderna, samt kunde vidare uthyras till ideella föreningars sammanträden och studiecirklar. Detta för allt föreningsarbete här i Hemse utan tvivel synnerligen viktiga förslag diskuterades livligt, men cremitterades sedan till kommunalnämden för ytterligare behandling.
Frågan om tillsättandet av särskild nykterhetsnämd, vilken förut saknats i Hemse, gav upphov till livliga diskussioner och meningsutbyten. Resultatet blev, att en nämd tillsattes, bestående av fru E. Ahlin, d:r Axel Sasse, handl. Helga Carlsson och målare Gösta Nilsson, samt s?????nter handl. Eric Johansson och handl. Erh. Björkander. Ordförande i nämden blev Helge Carlson och vice ordf. Gästa Nilsson.
Municipalstämman. Angående tid och dag för ordinarie stämmors hållande beslöts i likhet med kommunalstämman. Till ordförande i stämman för Bästa fyraårsperiod valdes även här handl. John Wittbera och till vice ordf. skollärare W. Kupper. Ledamöterna i by ggnadsnämden byggmästarna Karl Bergström och Rudolf Nilsson omvaldes, medan suppleanten hr Ivar Korsnian nyvaldes. Att revidera samhällets räkenskaper för nästkommande år omvaldes fanjunkare Bror Finberg, samt nyvaldes handl. Björkander, och suppleanterna kand. Martin Ekström och kamrer H. Romdahl. Bälsovårdsnämdens benäran om 180 kr. till bostadsförbättringsbidrag för en i samhället bosatt person godkändes. Pengarna skola tagas av i bank innestående medel.
Landsfiskal Hallin hade till stämman inkommit med förslag till ordningsstadga för Hemse municipalsamhälle, men på grund av ärendets viktiga beskaff enhet och den korta tid som stått till buds för att sätta sig ini stadgans innehåll uppsköts behandlingen därav till nästa stämma. Under tiden skall förslaget ligga för allmänheten tillgängligt på lämplig plats.
Angående tiden för ytterbelysningen beslöts, att lyset skall brinna .en timme längre varje kväll från den 1 jan. 19135, eller närmare bestämt till kl. 11 e. m. Ett förslag om nattbelysning i samhället hänsköts till municipalnämden för att utredas till nästa stämma.Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1934
N:r 303