19341231 - Landsbygden. Lye.

Landsbygden. Lye.

LYE, 29. dec.
De ordinarie decemberstämmorna höllos här på torsdagen, varvid först hälls kyrkostämma under folkskollärare G. Wahlbergs ordförandeskap. Stämman omvalde till revisorer för kyrkans räkenskaper lantbr. Joh:s Budin, Bosarve, och Sigurd Johansson, Lyrungs.
Därefter vidtog kommunalstämma. Till stämmans ordförande återvaldes för fyra år lantbr. Gustav Nilsson, Dals, och till vice ordförande folkskollärare G. Wahlberg. Till ordförande I fattigvårdsstyrelsen återvaldes Josef Nilsson, Sigulds, och till suppleant i styrelsen fröken Milli Borgström, Heffride. I magasinsdirektionen invaldes E1nor Hansson, Lyrungs, och Helmer Hansson, Dala, och i skogsvårdskommittén omvaldes Gunnar Karlsson, Bosarve, och Arvid Karlsson, Rotarve. Till revisorer för kommunens räkenskaper utsågos handelsföreståndare Rud. Söderberg och Fritz Jakobsson, Rotarve, med K. A. Levander, Dals, och Karl Pettersson, Sigulds, som suppleanter. Som ledamöter av taxeringsnämden återvaldes Gustav Nilsson, Dals, och handelsföreståndare Rud. Söderberg samt nyvaldes målaren Axel Hansson, Rotarve, och suppleanter blevo för resp. ledamöter David Bruhn, Lillrone, olkskoll. G. Wahlberg ooh byggmästare Josef Björkman.
Bland övriga ärenden må nämnas, att hälsovårdsnämden beviljades för år 1935 ett anslag av 50 kr. till dagtraktamenten och skrivhjälp samt Stånga m, fl, socknars erkända sjukkassa ett anslag för år 1934 av 25 kr.Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304