19341231 - Landsbygden. Vallstena.

Landsbygden.

VALLSTENA, 28 dec.
Årets tredie ordinarie kyrkostämma hölls i dag härstädes under kyrkoherde Axel Klinta ordförandeskap. Det första ärendet var val av revisorer att granska kyrkans och skolans räkenskaper för år 1935. Härtill omvaldes hem.-äg. A. Thomsson, Bierge, ach A. Kolmodin, Allekvia, med hem.-äg. E. Norrby, och K. Larsson Bierge. som suppleanter. Hear.-äg. A. Thomson, Bierge, utsågs därjämte till att ganska pastoratets gemensamma kassor.
Nästa ärende som förekom var entreprenadauktion å ved för kyrkans och skolans räkning, varvid vedpartierna betingade ett medelpris av för furu 4:40, för blandad barrved 4:05 och för biörkved 7:25, allt pr kubikmeter. Ävenså förekom entreprenadauktion för inköp av diverse trävirke samt tvenne brandstegar för skolans räkning. Även för kyrkans räkning företogs inköp av nödvändigt trävirke för uppförandet av ett »steghusa. Sedan dessa ärenden undanröits var kyrkostämman slut.
Härefter vidtog den ordinarie ko mmunalstämman under hem.-äg. A. Kolmodins ordförandeskap. Sedan debiterings och vägfyrktalsl'äng'den godkänts, vidtog val av revisorer till att granska de under kommunalstämman hörande räkenskaperna för år 1935, och omvaldes härtill hem.-äg. E. Norrby och K. Larsson, Bierge, och som suppleant nämdeman L. Pettersson, Gudings. Val av medlemmar i taxeringsnämden företogs härefter, och omvaldes härtill handlanden N. Arvidsson, hem.-äg. A. Kolmodin, Allekvia, och smedmästaren E. Lindkpist, Alvena. Som suppleanter valdes i nu nämd ordning lärarinnan fröken Ada Gardell, hem.-äg. G. Pettersson, Uppegårda, och E. Norrby, Bier-ge. Vidare skulle företagas val av 3 ledamöter i fattigvårds- och barnavårdsnämden och omvaldes härtill för en tid av 4 år hem.-äg. Gunnar Sandström, Bierge, fru Anna Larsson, Grinds, och hem.-äg. H. Bohlin, Allekvia. Som suppleanter valdes hem.-äg. A. Larsson, Hägvalds, och fru Alma Larsson, Medobys. På 'begäran av fattigvårdsstyrelsens ordförande beslöt stämman att för nästa fyraårsperiod häia arvodet till fattigvårdsstyrelsens ordförande från 100 till 150 kr, pr år.
Val av 2 rya ledamöter i magasinsdirektiopen skulle även eke, och omvaldes härtill hem.-äg. A. Lilieström, Hägvalds och H. J. Pettersson, Biers.
Som tillsyningsman inom socknen vid eventuellt utbruten smittosam sjukdom utsåg ,stämman hem.-äg. A. Jacobsson, å med hem.-äg. K. Larsson, Medebys, som suppleant. Som ledamöter i brandstodskommittén för en tid av 2 .år valde stämman hem.-äg. A. Jacobsson, Rå, och hem.-äg. H. J. Pettersson, Norrgårda, och som suppleanter hem: äg. J. Nilsson, Norrgårda och K. Larsson, Medebys. Som ledamöter i pensionsnämden för en tid av 4 år omvaldes hem.-äg. E. Klintberg, Bierge, och nämdeman L. Pettersson, Gudings, och som suppleant hem.-äg. H. J. Pettersson, Biers.
Till sockenombud vid norra häradets vägstämmor för 1935 valdes hem.-äg. H. Engström, Hägvalds, med hem.-äg. A. Larsson, Hägvalds, som suppleant. Som kommunens ombud vid bolagsstämma med Slite och Roma järnväg valdes nämdeman L. Pettersson, Gudings.
Vidare beslöts att kommunalstämmorna under nästkommande år skulle kungöras på sedvanligt sätt och överlämnades åt ordföranden att själv bestämma om tid och plats för dess hållande.Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304