19340905 - Landsbygden. Bro.

Landsbygden.

BRO, 3 sept.
Bro sjukkassa hade i går ett extra sammanträde i och för kassans ombildande enligt nya lagen för statsbidragsberättigade sjukkassor. Ordf. hr Erik Wallin Öppnade sammanträdet och Överlämnade ordet åt Gotlands centralkassas ombudsman hr Gustav Larssan, Visby, som i ett intressant föredrag behandlade ändamål och riktlinjer för sjukkassornas omorganisation. Ur detta må anföras följande: Varje person, sam ansluter sig till kassan, får betala en avgift av lägst 75 öre pr månad. För denna insats erhåller medlemmen vid sjukdom 1 kr. pr dag i två år samt dessutom c:a 3/4 ev kostnaderna för läkare och även läkarebesök i hemmet. Då medlem vårdas å sjukhus utbetalas av kassan hela sjukhusavgiften Dessutom lämnas s. k. moderskapsersättning av 96 kr. pr fall, vilket utgår av statsmedel, vilka dock kassan förskotterar. Enligt de nya bestämmelserna till vilka Bro sjukkassa anslutits, skall denna kassa numera kallas Gotlands-Bro sjukkassa och omfatta medlemmar från de angänsande socknarna, av vilka nämdes Tingstäde, Lummelunda, och Martebo.
Efter föredraget diskuterades livligt säväl fördelar som nackdelar av den nya organisationen, varvid tal. blev i tillfälle att närmare klargöra detaljerna i de frågor sam framställdes. Mötet var ganska talrikt besökt.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 september 1934
N:r 206