19340906 - Nya forskningar i Gotlands militära historia.

Nya forskningar i Gotlands militära historia.

Militärbefälhavaren på Gotland hemställer hos k. m:t, att kaptenen i Gotlands infanterikårs reserv Bengt Lindwall måtte beordras tjänstgöra vid militärbefälet under fyra månader för ytterligare bearbetande av militärbefälets arkiv. Militärbefälhavaren gramhåller, att ett skede i Gotlands militära historia ännu är i det stora hela outforskat man av stort intresse att få belyst, nämligen tiden 1809-1812. Genom ett bearbetande av denna epok skulle även kunna skapas underlag vidare utforskning av Gotlands nationalbevärings tillblivelse och första organisation. Chefen för generalstaben tillstyrker framställningen. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 september 1934
N:r 207