19340906 - Dök i bassängen — blev liggande.

Dök i bassängen — blev liggande.

Ett allvarligt tillbud till en drunkningsolycka inträffade i går förmiddags mellan kl. 11-12 i stadens varmbadhus. Folkskollärare Gösta Larsson med sin klass från Östra folkskolan, omkr. ett 80-tal pojkar, befunno sig där för att bada, och då pojkarna hoppat i bassängen, hade de ej med detsamma observerat att en av kamraterna, 12-årige Erik Sandberg, blev kvar på bassängbotten. Man fick emellertid snart upp gossen, vilken var till synes livlös, och medan badmästaren Gustaf Larsson fort satte i gång med konstgjord andning tillkallade lärare Larsson dr Nils Carlson per telefon. Då dr Carlson strax därpå anlände hade man lyckats få liv i pojken, som ägnades nödig vård och snart kvicknade till. Han hade emellertid fått intaga sängen för att få tillfälle krya på sig ordentligt.
Enligt uppgift hade gossen förut varit utsatt för olyckshändelse och, därvid s kallat huvudet, varför det kan tänkas, att han, vid hoppet i bassängen gripits av svindel eller dyl.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 september 1934
N:r 207