19340907 - Ett friköpsärende.

Ett friköpsärende.

Kammarkollegium föreslår hos k. m:t, att en av hr Birger Nilsson hos k. m:t gjord ansökan om tillstånd att friköpa en lägenhet under kyrkoherdebostället i Öja socken ej måtte föranleda annan k. m:ts åtgärd, än att den överlämnas till kollegium för avgörande. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 september 1934
N:r 208