19320908 - Gotland kartlägges från flygmaskin.

Gotland kartlägges från flygmaskin.

Sedan c:a tre veckor tillbaka har en flygmaskin från första flygkåren i Västerås varit stationerad på Gotland för att fullfölja det kartläggningsarbete från flygmaskin, som påbörjades föregåande sommar. Förut i år har kartläggningsarbetet bedrivita i Bohuslän. Vädret blar emellertid sedan maskinen kom till Fårösund, varit allt annat än gynnsamt för arbetet ifråga, och på hela tiden bh endast tre dagar kunnat användas för kartläggning. I morse startade maskinen emellertid från Fårösund kl. 7 för att flyga till Klintehamn, ochdärest vädret visade sig gynnsamt ämnade man övernatta där. Man kan ju tycka att det varit många vackra dagar på de tre senaste veckorna, men vädret måste för här ifrågavarande arbeten vara alldeles särskilt fint, med klar sikt, och fullständig molnfrihet. Fotograferingen äger nämligen rum från en höjd av över 3,000 metar och då förstår man att luften måste vara klar. Den del av Gotland, som återstår att kartlägga, sträcker sig från takten av Västergarn och öster över mot Ardre samt ned till Burgsvik.
Planet, som är ett hydroaeroplan av vanlig typ, föres nu av löjtnant Lorichs, som i söndags avlöste löjtnant Lillhagen, vilken förut tjänstgjort som förare. Det var löjtnant Lilliehagen som förda planet i fjol, då man började med kartläggningen av ön. Som fotograf från kartverbet medarbetar en hr von Wachenfeldt, en broder för övrigt till senaste landskampens store man. Dian flygmaskin, som användes, är ut rastad med en mycket tidsenlig filmseriekamera. Flygvapnet har nämligen från Zeiss i Jena förvärvat en karmera med elektrisk drift, under det den av tidigare konstruktion drivits av flygmaskinens propeller. Propellerns hastighet varierar emellertid något, men man kan tack vare den elektriska driften uppnå en konstant hastighet, vilka innebär en stor fördel. De rasultat, som hittills nåtts, äro i stort sett mycket tillfredsställanda, och meningen är nu att efterhand utsträcka arbetet till att omfatta hela landet.
Flygmaskinen är för övrigt den första som försetts med en i Sverige tillverkad Bristolmotor, vilken lär fungera alldeles utmärkt. Kartläggningsexpeditionen måste inom närmaste tiden återvända till fastlandet, och det är därför att hoppas, att vädrets makter bli kartograferna nådiga, så att arbetet hinner slutföras i höst.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 september 1934
N:r 209