19340925 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Södra häradsrätten.

(Hösttingets andra sammanträde. Ordförande ordinarie domhavanden.)

Kollisionsmålet från Hemse.
Målet angående kollisionen mellan en motorcyklist och en ung kvinnlig cyklist för en tid tillbaka förevar nu ånyo, varvid ett par vittnen hördes. Som man torde erinra sig hade båda parterna instämts för att vid tillfället icke ha iakttagit ilen varsamhet, som .omständigheterna krävde. Cyklisten, som vid tillfället blev så pass skadad, att lasarettsvård blev nödvändig, hade för sin del överlämnat åt rätten att bedöma graden av hennes skuld till olyckshändelsen. Hon företräddes genom ombud, medan motorcyklisten var personligen närvarande. Ett kvinnligt vittne sade sig icke ha hört någon signal från motorcykeln. Hastigheten på fordonet hade vittnet icke heller kunnat uppskatta. Att signal icke hörts, var kanske att söka i den omständigheten, att en hästskjuts, som skramlade rätt friskt, passerade strax innan olyckan. Vittnet hade till polisprotokollet uppgivit, att motorcykeln haft »stor hastighet», men detta uttryck ville vittnet pruta på, då hon som nämts icke kunde bestämt avgöra hastigheten. Att svaranden kört fort, det vidhölls emellertid. Svaranden för sin del betonade att han vid tillfället i fråga icke haft större hastighet än 20 km. i tim.
Den kvinnliga partens ombud bestred vittneskostnader i målet. Utslag meddelas vid novembertinget.

Också ett intermezzo.
Vid föregående rättegångstillfälle var en person instämd för fylleri, missfirmelse av polisman samt oljud inom Hemse samhälle. Målet förekom nu åter, och svaranden var personligen närvarande. Saken rör ett uppträde en onsdagskväll i juli, närmare bestämt den 25 vid pass kl. halv 10-10. Svaranden hade vid tillfället i fråga stått och skämtat med några ungdomar, då allmänne åklagaren korn förbi platsen. Den sistnämde hade då tillsagt svaranden som enligt stämningen varit högljud m. m., att vara tyst vilket bade till följd, att en ordväxling uppstod, under vilken svaranden enligt åkl. uttryckt sig mindre lämpligt. Åklagaren hade till denna gång instämt trenne ungdomar, två pojkar i resp. 21 och 15-årsåldern samt en 16-årig flicka, vilka varit vittnen till uppträdet. Innan dessa hördes hade svar. en del ändringar att göra till protokollet. Bland annat påpekade han en feluppgift i protokollet angående den lagparagraf målet gällde, vilken nu rättades. Sedan svar. inlämnat ett intyg om, att han ifrågavarande dags förmiddag varit fullt nykter, återkallade åkl. sitt ansvarsyrkande rörande denna del. I en följande ordväxling mellan åkl. och svaranden framställde den sistnämde en fråga, som åkt. ansåg mindre lämplig och som föranledde landsfiskal F. Stengård att yrka ansvar å svar. för oskickligt uppträdande inför rätta.
Härefter vidtog vittnesförhören. Av dessa framgick bl. a., att evar. vid tillfället i fråga hade skämtat med ungdomarna, men ingen av vittnena kunde avgöra huruvida svar. varit berusad. Visserligen hade man tyckt svarvs ögon varit något dimmiga, men hans gång hade icke varit ostadig, och han hade icke luktat sprit. Ett par av vittnena hade hört en del uttryck fällas av svar., bl. a. skulle han ha sagt, att åkl. var »en prick» eller dyl. med tilllägg av ett »svärord» som attribut. Akl. begärde uppskov. Han ansåg förseelserna ang. missfirmelse och förargelser väckande beteende ostridigt, men begärde uppskov för att styrka ansvars yrkandet ang. fylleri. Målet uppsköts till nästa gång.

För olaga brännvinstillverkning
äro som bekant tre personer från Ronehamn, far, son och sonhustru instämda. Vid förra rättegången framkom att vid husundersökning hos de nämda påträffats en »kutting» och en kagge med den brända drycken.
Två polismän hördes nu angående upptäckten av kaggarna. De instämda vid hällo alma uppgifter, vilka dingo ut på att det var den äldre mannen, som stått för tillverkningen, och att de själva voro utan del i det hela. Svärfadern för sin del sade sig ha handlat i oförstånd. Åklagaren överlämnade målet och yrkade ansvar å samtliga. Utslag i november.

För modermisshandel
voro tvenne bröder i Lau instämda på angivelse av föräldrarna. Enligt stämningen skulle pojkarna ha misshandlat sin mor medelst sparkar och slag. De instämda voro personligen närvarande och påstodo, att det icke varit så farligt med misshandeln som det lät i stämningen. För hörande av vittnen uppsköts målet till nästa gång.

För olaga pilsarförsäljning
vid en nöjestillställning var en idrottsförenings styrelse instämd. Vederbörande erkände och framhöll, att det hela skett av oförstånd. Utslag nästa gång.

Två på en velociped
får man som bekant inte åka. Ett par som brutit mot detta förbud får veta åkpriset nästa gång.

... de höllo aldrig fred.
Det var så, att en personrån Klintehamn, kunna kalla honom Ersa, var instämd av en bekanting, vilken vi kalla Persa, för att stört. friden hos den sistnämde. Svaranden Erse hade nämligen kommit hem till Persa för att »tillhålla» denne olämpligheten av att han för en tid sedan stämde Ersa till tinget för något slags hemfridsbrott. Det ena ordet hade givit det andra, det blev kort sagt en träta, som slöt med att Persa stämde sin vän och trätobroder för liknande förseelse, som Ersa förut stämt Persa. Betalt — kvitteras. Och Ersa fick plikta 15 dagsböter á 2 kronor.

För underlåten vaccination
av sitt barn var en person instämd. Han erkände och av k. befhde fastställt vite utdömdes.

För fylleri och förargelseväckande
beteende pliktade en yngling sammanlagt 25 kr.

Motorcykelkörning
utan att ha tillstånd till sådana extravaganser hade en minderårig pojke tillåtit sig. Givetvis saknade han körkort. Dom nästa gång.

Till 1 mån. fängelse, villkorligt,
dömdes den för knivskärning m. m. instämde personen från, Grötlingbo. Tillägget »villkorligt» hade i gårdagens rättegångsnotis av någon anledning bortfallit.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 september 1934
N:r 223