19340917 - Landsbygden. Klintehamn.

Landsbygden.

Klintehamn, 15 sept.
Klintekretsen av Sveriges allmänna folkakollärareförening höll sitt höstmöte å pensionatet Varvsholm i går under ordförandeskap av hr L. Sahlsten. Sedan ett par psalmverser sjungits, och bön förrättats av kyrkoherde H. Carlson Sanda, hölls hälsningstal av ordföranden. Därpå följde ett föredrag av läraren vid högre folkskolan K. Kahlström över ämnet: Fåglar och fågelmärkning. Föreläsningen var saklig och intressant. Upptogs så till behandling de av allmänna föreningen utsända ärendena. Till ledamöter i centnalstyrelsen omvaldes Frida Mirnes, Stockholm, Martin Liander, Lindesberg. Viktor Fredriksson, Göteborg, Anna Olsson, Berg, Kolbäck, och Anna Ljunggren, Huskvarna.
Rättskrivningsfrågan inleddes av hr A. Magnusson, Stenkumla. Efter en stunds överläggning, i vilken kyrkoherde G. Sjöberg, lärare Seth Bergsten, förre rektor H. Brodon, rektor A. Åkesson och hr Hugo Brodon deltogo. Kretsen ansåg sig kunna bifalla förslaget i dess helhet, enär det vore ofullständigt utrett. Spörsmålet om inrättandet av en lärarnas skiljenämd inleddes av hr B. Ekberg, Eskelhem, och beslöt kretsen uttala sig mot inrättandet av en sådan. Kretsen gick i författning om att hålla sitt våtusäte i Klinte prästgård tredje fredagen i maj 1935. Därvid förekommer föredrag av folkskollärarinnan Alia Pettersson, Västerherde, ooh Seth Bergsten inleder en diskussionsfråga. Till ordförande i kretsen omvaldes hr L. Sahlsten och till vice ordf. hr A. Magnusson. Till sekreterare utsågs efter hr David Rosvall, som avsagt sig uppdraget, hr Ivar Hansson, och till vice dito omvaldes fräken Anna Rosvall, Eskelhem. Efter det kretsens sångare utfört några sånger avtackade ordföranden dagens värdinnor fru Greta Lövgren och fröken Frideborg Vahlgren. Mötet avstöts med psalmsång och bön av kyrkoherde G. Sjöberg.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 september 1934
N:r 216