19360623 - Piggvar från Sandön till Hanöbukten.

Piggvar från Sandön till Hanöbukten.

Under senaste dagarna har fisketrålaren Skandia av Karlshamn, vilken någon tid framåt förhyrts av lantbruksstyrelsen, legat vid Gotska Sandön för piggvarsfiske. Avsikten är att efter vederbörlig märkning, utplantera piggvaren i Hanöbukten, där piggvarens näringsförhållanden äro bättre.
Dr Brodin, som leder expeditionen, framhåller att man vantar sig mycket av denna utplantering. Här i Östersjön kan piggvaren icke nå tillnärmelsevis sådan storlek som längre söderut, till stor del beroende på vattnets mindre salthalt. Det framhålles vidare, att fisket vid Gotska Sandön varit tillfredsställande. Man har sålunda fått 1,200 piggvarar och 300 flundror. Skandia avgår idag till Simrishamn, där byråchefen i lantbruksstyrelsen K. A. Andersson möter för att närvara vid utplanteringen.Gotlands Allehanda
Tisdagen 23 Juni 1936
Nr 143