19360603 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Södra häradsrätten.

Vårtingets 6:te sammantrade.
Rättens ordf. häradshövding H. Krok.

Brott mot trafikstadgan.
En trafikbilagare stod åtalad för att ha skjutsat folk med en för trafik icke godkänd lastbil. Han erkände och dömdes till 20 dagsböter a 2 kr.
— En yngling med motorcykel från Hemse hade ej körkort, ej cykeln registrerad, icke betalt skatt eller försäkring m. m. Svar. förklarade, att det var en helt vanlig trampcykel på vilken påmonterats motor, men enligt åkl. är den inte så »vanlig», ty framgaffeln, bakhjulet och sadeln var från en riktig motorcykel. Som det nu var kom domen att lyda på sammanlagt 10:— kr. böter och 70 dagsböter á 1:- kr.
— Sju bilister voro instämda för diverse förseelser. Mest småböter. I ett mål faller utslag vid sluttinget.
— Fem, cyklister hade instämts för att de ej haft lyktor vid färd efter mörkrets inbrott. Alla erkände. Tre fingo böta 8 kr., en slapp för sin ungdoms skull med 6 kr., och den femte, som även saknade kattöga, får punga ut med 10 kronor.

En bilkollision
i Havdhem mellan en lastbil och en personbil hade fört båda förarna inför rätta, åtalade oförsiktighet. Lastbilen hade kommit från en sidoväg, varifrån sikten var skymd, ut på allmänna vägen, där personbilen kom med 50 km. hastignet. Personbilen kastades vid kollsionen överanda och åsamkades skador som belöpte sig på 250 kr. att reparera. Båda bestreido för egen del ovarsamhet. men åkl. förmenade, att då personbilföraren visste om den ifrågavarande utlartsvägen, borde han ha saktat av, och lastoilföraren borde bättre ha sett sig för. Den skadade bilens förare vill ha ersättning för skadorna, den andre svar. hade intut att invända emot beloppet men bestred betalningsskyldighet. Målet uppsköts till första sammanträdet på hösttinget.

För fylleri
på allmän väg dömdes en person att böta 15 kronor.
— För liknande förseelse å ett kafé i Hemse stod en annan person tilltalad. Han bestred bestämt att han varit berusad. Åkl. sade sig ha blivit tillkallad, på grund av svars onykterhet och själv fått den uppfattningen, att denne var berusud kör vidare utredning uppsköts målel till augustisammanträdet.

Fylleri vid ratten.
En köpman i Visby är åtalad för att ha fört bil i berusat tillstånd. Han hade tillsammans med några andra pokulerat i Klintehamn en kväll i slutet av januari, sedan han förut på dagen vid ett besök dofta också förtärt en del sprit. Vid hemfärden till Visby hande han kört fort och akt i diket i Mästerby samt därvid kolliderat med en telefonstolpe och rivit upp ett stycke gärdesgård. Svar. inställde sig genom ombud, som visserligen icke bestred pokulerandet, men ändock inte ville medge så stor spritförtäring, som åkl. ville påbörda honom. Det blev diskussion mellan åkl. och ombudet om saken. Så hördes ett par av svar. tillkallade vittnen. Först en polisman från stan, som hade känt, att den tilltalade luktat sprit man icke märkt att han var berörde. Andra vittnet kunne vitsorda en del av åkl. påståenden. Då värdens fru ansett det bäst att svar lag kvar över natten, hade han gått balansgång på mattränderna för att visa, hur
nykter han var. Men annars skulle han, enligt akl., ha sagt: »I kväll år jag så ruhh, så händer det något är det bara att stämma.»
För vidare utredning uppsköts målet till i sept.
— En lantbrukare från västra Gotland har också kört bil i berusat tillstånd Han erkände allt och får sin dom vid sluttinget.

En suggas hädanfärd.
Målet mot Arvid Larsson i Garda och Arvid Jakobsson i Stånga, instämda för diurplågeri i samband med transport av en sugga till slakteriet i Visby förevar ånyo. Svarandena ha tidigare frikänts av häradsrätten, men hovrätten har återförvisat målet, enär åklagarens vittnen icke blivit hörda. För dagen hördes som vittnen stabsveterinär Ahlgren, som obducerat den döda suggan, och veterinär Helling, den senarv inkallad av svarandena. Hr Ahlgren ansåg icke troligt att suggan dött av brist på syre i järnvägsvagnen, men kunde dock icke helt bestrida möiligheten att så skett. Vid denna transport funnos ej flera döda svin.
Veterinär Helling vitsordade förut lämnat intyg. Om buren varit för trång hade suggan med säkerhet brutit sönder den, så dålig som den var, framhöll vittnet. En sakta kolsyreförgiftning i samband med den kvava luften i vagnen ansåg vittnet vara det troliga.
Svarandena bestredo riktigheten av de vid slakteriet tagna måtten å buren.
Utslag meddelas vid sluttinget.Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Juni 1936
Nr 126