19360608 - Klintehamn-Roma järnvagsaktiebolag

Klintehamn.
Klintehamn-Roma järnvagsaktiebolag

hade på lördagen ordinarie bolagsstämma under ledning av förvaltare K. A. Wallin.
Därvid föredrogos styrelse- och revisionsberättelser, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till ledamöter i styrelsen återvaldes för två år handlanden P. S. Lindstedt, Klinthamn, och disponent T. Lindman, Roma, och till suppleanter utsågos lantbrukaren V. Göransson, Eskelhem, omvald, och handlanden Erik Åhlström, Klintehamn, nyvald efter f. rektor H. Brohn, som undanbad sig återval. Till revisorer valdes folkskollärarne H. Booberg, Hablingbo, och G. Kalström, Mästerby, samt lantbr. Fridolf Wallin, Levide, med nämdeman K. V. Palmqvist, Vall, samt lantbr. Emil Olsson, Mästerby, och Viktor Stenström, Sanda, som suppleanter.Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Juni 1936
Nr 130