19360618 - Genom exekutiv auktion,

Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 14 juli 1936 klockan e. m., komma att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas de för Johann Jakobsson och Karl Johan Albert Jakobsson senast lagfarna fastigheterna 91/704 mantal av Tängelgårda 176 samt 7/2048 mantal Tängelgårda 133, båda i Lärbro socken.
Fastigheten 91/704 mantal av Tängelgårda 176, som är belägen invid landsvägen Othem—Hangvar, 17 km. från Slite, 3 km. från Lärbro skola, kyrka och mejeri, 6 km. från Othems järnvägsstation samt 4 km. från Hangvar, innehåller i tre skiften 10,525 hektar åker, 0,721 hektar äng, 1,155 hektar odlingsmark och 84,886 hektar avrösningsjord., Skog finnes till husbehov.
Tängelgårda 133 som är belägen vid gamla, vägen genom Tängel- gårda by invid förstnämnda fastighet, utgöres av 0,742 hektar sten-blandad åker och betesmark. A denna fastighet finnas uppförda:
Mangårdsbyggnad av sten under spåntak, inredd till 8 rum och kök; brygghus av sten under brädtak;
ladugårdsbyggnad av sten under spåntak, inredd till ladugård med plats för 2 kor, 8 hästar, grisar, kalvar och höns; samt hemlighus av bräder.
Fastigheterna hava saluvärdorats 91/704 mantal av Tängelgårda 1" till 4000 kronor och Tängelgårda 133 till 1500 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheterna häfta eller för vilken han eljest äger njuta betalning nr köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 30 maj 1936.
A. E. Rodhe.
Abr. Löf.



Gotlands Allehanda
Torsdagen 18 Juni 1936
Nr 139