19360618 - Herr Engberg kommer icke till Lojsta.

Herr Engberg kommer icke till Lojsta.

Sedan hr Engberg lämnat sin post som ecklesiastikminister, har han givit återbud till hembygdsfesten å Lojsta slott, där han eljest skulle ha medverkat på midsommardagen.
Högtidstalet kommer i stället att hållas av militärbefälhavaren på Gotland, överste G. M. Törngren.Gotlands Allehanda
Torsdagen 18 Juni 1936
Nr 139