19360618 - En sextioåring.

En sextioåring.

C. I. Kolmodin.

På söndagen passerar en av stadens mest kända män 60-årsstrecket. Det är konsuln C. I. Kolmodin, verksam särskilt på det kommunala området, där han sedan länge innehaft den mest utsatta posten, men också inom många olika organisationer och företag på det merkantila området.
Tidigt kom Carl Kolmodin in på affärsbanan — han är född Roma och fick sin bokliga bildning vid läroverket i Visby — och redan i trettioårsåldern var han sin egen som grosshandlare härstädes, och denna rörelse har han sedan under åren alltmera utvecklat, så att den fått både aktningsvärd omfattning och stort förtroende.
Snart drogs han också in i det kommunala livet, insattes i fattigvårdsstyrelsen 1911, i stadsfullmäktige 1913, i pensionsnämden 1914, i livsmedelsnämden 1917 och i drätselkammaren 1923, där han blev ordförande 1926. Sedan sistnämda år har han också tillhört beredningsutskottet. Under de senaste tio åren har han sålunda stått i brännpunkten för den kommunala förvaltningen, en solid och stadig man, som hållit huvudet kallt, även om han fått känning av skärmytslingarna i de kommunala stridsfrågorna. Han har också vunnit aktning från meningsfränder och meningsmotståndare — det är ett träget och uppoffrande arbete, som han ägnat stadens förvaltning särskilt under det senaste decenniet.
Men han har icke saknat arbete även på sina andra verksamhetsfält. Han är sålunda ordförande i styrelsen för riksbankens avdelningskontor härstädes och i Köpmansgillet, har under många år varit vice ordförande i Gotlands handelskammare, tillhör allt fortfarande styrelserna i Ångf. A.-B. Gotland och i Gotlands järnväg, i D. B. V:s sparbank o. s. v. Sedan några år tillbaka är han dansk vice konsul i Visby.
Vid sidan av det merkantila har emenertid söndagens 60-åring också ägnat det ideella Is in hyllning och det främst i sången. I den gotländska sången har han — själv en ypperlig andre bas — under 35 år varit en stödjepelare först som skattmästare och vice ordförande i Allmänna sången, sedan som dess ordförande och numera som dess hedersledamot, på samma poster inom Gotlands sångarförbund, där han nu bekläder ordförandeskapet, och slutligen som initiatvtagare till och ordförande i N. S. Med entusiasm, energi och offervillighet har han inlagt sin kraft på att samla länets sångare och verka för sångens fromma, en insats på detta område, som knappast kan överskattas. Han har också erhållit Svenska sångarförbundets förtjänstmedalj i guld som ett välförtjänt erkännande.
Från månaga olika håll kommer C. I. Kolmodin att på Söndag saluteras, och vi förena oss med dem, som bringa honom sitt tack och sin hyllning på 60-årsdagen.Gotlands Allehanda
Torsdagen 18 Juni 1936
Nr 139