19360622 - Hotell Karlshäll

Hotell Karlshäll

i Burgsvik tir ett ställe med traditioner. För just i år 100 år sedan kom den man till Burgsvik, som byggde den fastighet, vilken nu går en ny framtid till mötes, nämligen handlanden, sedermera konsuln Bäckström, en fattig pys från Visby, som med energi och framsynthet lyckades skapa sig en ställning som för alltid eltall bevara hans namn och gärning i Gotlands köpmannahistoria. Det Bäckström-ska köpmanshuset lever ännu kvar i den ledande handelsfirman på Storsudret Victor Hansen. Hr Victor Hansén j:or. som nu representerar den nya tiden i den gamla anrika firman utgör i själve verket femte generationen av samma affärsföretag.
Men handelshuset och Karlshäli äro två skilda ting, och det var om Kartshäll vi skulle tala. Konsul Bäckström anlade detta vackra ställe någon gång på 1850-talet såsom sin bostad, omgärdad av en vacker park; upptagande en yta av 4 ½ tunnland. Huset är byggt med tanke på gammaldags gotländsk gästfrihet, som krävde e tora utrymmen både för gäster och förråd, i senare tid blev den gamla Bäckströmska egendomen omändrad till hotell och drevs av skilda innehavare, På senare åren har emellertid rörelsen varit ringa, och det blev tydligt, att en rationell förändring måste ske. Ett konsortium med hr Victor Hansen I:or som den i Burgsvik ledande själen, övertog komplexet och har i vinter byggt om detsamma samt kan nu presentera Karlshäll i en gestalt, som bör tilltala även en turist med mycket stora pretentioner. Det stora huset har såväl ut- som invändigt grundligt genomgåtts och renoVdats. vattenledning, toaletter och badrum ha insatts liksom centralvärme.
Söder om Havdhem, där enligt sudergutarnas mening Storsudret börjar, är ju den gotländska naturen mera leende sörmländsk än norr ut, och på den stora halvön söder om Fidenäs finnes en rikedom på sevärda platser och vackra naturscenerier som väl motiverar områdets betecknande så som ett av Gotlands intressantaste, vi erinra bara om Holmhällar, Heligholm, Hoburgen, Burgsvik, den gamla utskeppningsorten för den sudergutniska sandstens- och slipstensindustriela, är en idyllisk liten hamnplats, vars ledande män ak i dag kostat på en uppröjning nere vid hamnbryggans landfäste. där en sandplage nu bjuder goda badmöjligheter. Vattnet håller sig sommartid bär i regel på 18-20 gr. oavsett vinden och när nu Karlshäll kommer med framstående möjligheter till bekvämt logi och gott bord — restaurang och hotell ha tagits om hand av källaremästare John Eriksson, tidigare innehavare av Visby Börs i Visby — är det bara att hoppas, att turisterna hitta vägen till Burgsvik. Tågresorna äro ju nu sommartid synnerligen snabba och bekväma, varför även en weekena eller bara en dag med fördel kan tillbringas där ute.
liarlshälls komplex inrymmer slutligen en enklare restaurangavdelning, som dock åsen den är ljust och praktiskt hållen, försedd med särskilda toaletter etc. I samma flygel ligger också en samlings, och biograflokal, som, hållen i kjusa och trevliga färger, blir en värdefull tillgång för Burgsviks samhälle och omkringliggande trakt. Salen kommer att rymma omkring 175 personer.
Ritningar till såväl ombyggnad som till biograflokalen ha uppgjorts av arkitekt E. Hejaenberg i Visby och entreprenör för ombyggnadsarbetet har varit byggmästare Karl Stenström i Burgsvik. Värmelednings- och sanitetsanläggningarna ha utförts av maskinfirman Ahlström i Vamlingno. Artisten Tage Viberg har uttagit färger och varit smakråd i hithörande avseenden. Hela företaget synes ha lyckats mycket bra, och man kan nu bara hoppas att allmänheten också senterar de gjorna ansträngningarna och hälsar på i Burgsvik då och då. För den gotländska turisttrafiken utgöra dylika turistiska oaser på kusten, som nu senast Burgsviks Karls, häri blivit, en tacknämlig tillgång för både gotlänningar och fastlandsresenärer.
G. S.Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Juni 1936
Nr 142