19360625 - Prostvisitation

Prostvisitation

förrättades som förut nämts den 19, 20 och 21 dennes i Dalhems, Ganthem, Halla och Hörsne med Bara församlingars pastorat. Visitator var kyrkoherde Artvid Ruhr, Roma.
Den 19 inspekterades folk- och småskolorna i Halla, där det konstaterades, att undervisningen bedrivits på ett tillfredsställande sätt och lämnat ett gott resultat. Till avsked talade visitator över femte budet.
Hall kyrka, som sedan besiktigades, befanns vara i gott stånd, sedan efter senaste visitationen nytt tak pålagts och kyrkan invändigt vitkalkats. Visitator uttryckte dock en önskan, att putsen å tornet måtte avlägsnas, så att den under putsen varande huggna stenen komme fritt i dagen, vilket i avsevärd grad skulle förhöja tornets skönhetsvärde. Kyrkogården var värdigt och väl hållen, men saknade brunn, vilken dock rådet förklarade sig villigt att anskaffa. Sedan sista visitationen hade genom kyrkans medel inköpts en ljuskrona av malm för 500 kr., ett par fempipiga ljusstakar av nysilver och ett par trepipiga sådana av malm ävensom sex lampetter av mässing. Dessutom hade församlingens kyrkliga ungdomsförening till kyrkan skänkt antependium, altarkläde och golvmattor för ett sammanlagt värde av 700 kr.
Folk- och småskolorna i Ganthem inspekterades även, oeh fanns det inga skäl till anmärkning mot undervisningens resultat. Visitator talade här över sjunde budet.
Ganthems kyrka hade sedan förra visitationen försetts med centraluppvärmning, vartill församlingens kyrkliga syförening bidragit med 300 kr. och hade i samband härmed en sakristia nyuppförts. Kyrkans estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla krucifix hade konserverats och blivit uppsatt på sin ursprungliga plats i triumfbågen. Av den kyrkliga syföreningen hade kyrkan som gåva erhållit två ljusstakar av malm samt mattor till ett sammanlagt värde av 800 kr.
Den 20 inspekterades först folk- och småskolorna i Hörsne, varvid visitator talade över åttonde budet.
Hörsne kyrka befanns i gott stånd, men kommer dock att inom en nära framtid undergå en betydande förändring till det bättre, då den kommer att förses med centraluppvärmning samt skall restaureras för en beräknad kostnad av 14,000 kr. I samband med restaurationen skola träkolonnerna i torngluggarna utbytas mot kolonner av sten. Till centraluppvärmningen har genom Hörsne kyrkliga ungdomsförening såsom bidrag insamlats 2,500 kr.
Vid inspektionen i Dalhems skolor talade visitator i anslutning till nionde budet.
Dalhems kyrka var som vanligt i mycket gott skick och hade sedan senaste visitationen försetts med centraluppvärmning.
Samtliga inom pastoratet befintliga kassor och fonder granskades, och gåvo icke anledning till anmärkning.
På söndagen predikade visitator vid högmässan i Dalhems kyrka, varvid han talade över 1 Kor. 1:27-28.Gotlands Allehanda
Torsdagen 25 Juni 1936
Nr 144