19360626 - Delägarna i Bara myrs utdikningsföretag

Delägarna i Bara myrs utdikningsföretag

voro i går kallade till sammanträde i skyttepaviljongen i Etelhem. Sammanträdet öppnades a v bankdirektör H. Wiman, som även utsåga att leda dagens förhandlingar. Till ledamöter i styrelsen valdes ingenjör Torgny Eklund, Bara, samt lantbrukarna C. J. Karlsson, Bara, och Tage Hallgren, Bjärby, alla i Etelhem, och iantbr. Gunnar Larsson, Tälleby, och Gunnar Jacobsson, Robbenarve i Garda. Förslag förelåg om rensning av kanalerna, vilket, enligt förslagsställarens mening skulle komma att kosta ungefär 10:— kr. pr tannland eller tillhopa omkring 15,000 kr. Under sammanträdet väcktes ett kytt förslag om fördjupning av kanalerna enär rensning icke skulle kunna tillgodose behoet av ordentlig dränering av samtliga marker, som höra till företaget. Efter diskussion fattades beslut om rensning med 21 röster mot 15, vilka önskade fördjupning. Styrelsen fick dock i uppdrag att skyndsamt föranstalta om undersökning nuruvida rensning är tillräcklig, varom inte kommer fördjupning att begäras.Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Juni 1936
Nr 145