19360630 - Fårösunds kustartillerikårs kaserner.

Fårösunds kustartillerikårs kaserner.

I nästa vecka väntas chefen för kustartilleriet och chefen för marinstaben jämte en del andra högre officerare till liårösund, och då lär det kunna väntas, att platsen bestämmes för de nya kaserner, som skola uppföras för den nyinrättade Fårösunds kustartillerikår.
Denna anläggning kommer att bliva av ganska stora mått. Antalet fast anställda vid kåren väntas bli omkring 125, och vid regementsmötena torde kårens styrka komma att uppgå till 400 man. Antalet officerare och underofficerare torde komma att uppgå till ett 30-tal.Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Juni 1936
Nr 148