19360630 - Rättegangssaker.

Rättegangssaker.
Norra häradsrätten.

Kräklingbotjuven dömd.
Norra häradsrätten sammanträdde idag å kronohäktet under ordförandeskap av ordinarie domhavanden och med t. f. landsfiskal Carlson som åklagare för att fastställa slutdom i målet mot den för stöld häktade jordbruksarbetaren Sven Rickard Lindqvist från Kräklings i Kräklingbo. Den häktade, som natten till den 12 juni gjort inbrott i poststationen och handelsboden i Kräklingbo, redogjorde inför rätten på vad sätt han tagit sig in i lokalen och hur han senare placerat de stulna kontanterna, för vilka han inköpt bl. a. en kostym och haft en uppsluppen afton i Visby. där han använt största delen av de medhavda medlen. Den anklagade, som ännu har en del oavtjänad tid på Bona, har förut rymt därifrån vid ett par tillfällen och gjort en del mindre stölder men har enligt en skrivelse, som upplästes inför rätten, på senaste tiden visat ett sådant uppförande, att han fått åtnjuta ett nästan obetingat förtroende. Att han nu åter beträtt brottets stig, var enligt egen utsago beroende på penningbegär.
Den anklagade dömdes för sitt nu begångna brott till 8 mån:s straffarbete. Han var emellertid tidigare dömd till 7 månaders straffarbete, vilket förvandlats till intagning å uppfostringsanstalt. Rätten förklarade nu, att straffen skulle sammanslås till 1 år 3 mån:s straffarbete med ett års påföljd. Den häktade skulle vidare ersätta målsägaren med 330 kr.

Böter och skadestånd för motorcyklist.
Svea hovrätt har ogillat av handelsbiträdet Thure Adolf Lekander, Skoby i Gammelgarn, anförda besvär över Gotlands norra häradsrätts beslut den 6 februari att på yrkande av allm. åkl. döma honom dels till 30 dagsböter å kr. 1,50 för ovarsamhet i samband med en i augusti 1935 vid Kräklings i Kräklingbo socken inträffad kollision mellan en lastbil och en av honom förd motorcykel och dels till 10  dagsböter å samma belopp, för att han icke haft cykeln trafikförsäkrad. Han har att till lastbilens ägare, lantbrukaren K. A. Hansson i Östergarn, utgiva ersättning för skador å bilen med 4O2 kr, och för kostnaderna vid häradsrätten med 130 kr. kr Hovrättens utslag är enhälligt och får icke överklag (H. B.)Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Juni 1936
Nr 148