19361217 - Värdefulla bräder i Kräklingbo kyrka.

Värdefulla bräder i Kräklingbo kyrka.

Riksantikvarieämbetet har fäst pastörsämbetets i Kräklingbo uppmärksamhet på önskemålet om lämplig förvaring av de lösa målade bräder från medeltiden, vilka förvaras i Kräklingbo kyrka och vilka genom undersökning av licentiat ,Söderberg visat sig ha tillhört en korbänk. Dessa bräder äro av mycket stort vetenskapligt intresse, men de synas vara utsatta för en icke obetydande nötning vid förevisningar. Det är knappast lämpligt, att bräderna förvaraslösa, anför riksantikvarien. De borde på något sätt uppsättas och arrangeras. Dessutom är det i allra högsta grad önskvärt, att trä och målning underkastas en genomgripande konservering. Därest icke församlingen önskar deponera föremålen i fråga i Gotlands fornsal eller Statens historiska museum, är riksantikvarieämbetet berett att genom tjänsteman i ämbetet låta uppgöra förslag till lämpliga åtgärder. (TT. spec.)Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 December 1936
Nr 294