19361223 - Landsbygden. Burs.

Landsbygden.

BURS, 21 dec.
Årets sista ordinarie kommunalstänima har i dag hållits härstädes med nämdeman A. Johansson som ordförande.
Till ordförande och vice ordförande omvaldes de i tur avgående, A. Johansson, Enge, och Vilh. Cedergren, Flors. Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen omvaldes folkskollärarinnan Dagmar Lind, samt nyvaldes hemmansägaren Rudolf Osterberg, Gläves, efter hemmansägaren P. A. Larsson, Stenstu, vilken undanbett sig återval. Två platser i magasinsstyrelsen besattes av hemmansägarna Gunnar Andersson, Heffride, och Alexander Pettersson, Ammunde.
Skattesatsen för skogsaccis fastställdes till 1: 05 kr. pr 100 kronors rotvärde, och till skogstaxeringsman utsågs Alexander Pettersson, Ammande,
Till ledamöter och suppleanter i nästa års taxeringsnämd valdes kyrkoherde G. A. Krongvist (urmakare R. Kullberg, Enge), hemmansägaren Alexander Pettersson, Ammunde, (hemmansägaren Oskar Larsson, Stenstu), smeden Frans Alvengren, Lindarve, (fjärdingsmannen Josef Malmberg, Gebjenne). Revisorer för 1937 blevo handlanden Aug. Andersson, Lindved, samt hemmansägarna Aug. Pettersson, Sigdes, och Oskar Larsson, Stenstu, suppleanter: handlanden Alex. Fagerberg, Dala, och hemmansägarna Alex Pettersson, Sigdes, och Axel Pettersson, Sallmunds. Till att föra socialregister utsågs fattigvårdsstyrelsens ordförande Nils Duse, Vesterlaus, och bestämdes arvodet därför till 30 kronor.
Omedelbart därefter hölls kyrkostämma under kyrkoherde G. A. Kronqvists ledning. Skattesatserna för skogsaccis fastställdes därvid till 40 öre för kyrkan och till 70 öre för skolan. Revisorer för 1937 blevo Aug. Andersson, Lindvede, och Oskar Larsson, Stenstu, med Ragnar Larsson., Ljugenäs, och Axel Pettersson, Sallmunds, som suppleanter.
Därefter vidtog till sist pastorat skyr kostäm m a n. Till revisorer för 1937 valdes här hemmansägarna O. Höglund, Hägvide i Stånga, och Oskar Larsson, Stenstu i Burs.
Efter stämmornas slut hölls entreprenadauktion å ved för skolans, kyrkans och fattigvårdens behov. Veden såldes i parti motsvarande gammal kast och betingade ett pris av 18 kronor för fur och 22—23 kronor för björk om 75 cms. längd.Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 December 1936
Nr 299