19361228 - Landsbygden. Follingbo.

Landsbygden.

FOLLINGBO, 27 dec.
Årets sista ord. stämmor höllos härstädes i går. Kyrkostämmans tvenne föreliggande ärenden upptogos under kyrkoherde G. Coldemos ledning. Till revisorer för kommande års räkenskaper lydande under kyrkostämman valdes hrr Otto Jacobsson, Björkebos, och Sigfr. Cronholm, Klinte. Angående tid och sätt för nästa års ord. stämmors hållande beslöts att de två första skulle hållas på lördag samt den tredje på lämplig dag mellan jul och nyår. Kungörandet om stämmornas hållande skall ske som förut genom annonsering och anslag.
Kommunalstämmans förhandlingar Upptogos därefter med hr Arv. Collberg, som ordförande. Första ärendet var val av tvenne ledamöter i fattigvårdsstyrelsen för åren 1937-40. Därtill omvaldes hrr Axel Nyström och Herm. Collberg, Kallings, den förstnämde som v. ordf. Till suppl. återvaldes hr Alb. Nyberg, Rosendal. I arbetslöshetskommittén omvaldes hr Carl Wedn, Prästgården, Alb. Nyberg, Rosendal, Hj. Hagvall, Kallings, och Eric Widin, Björkbos. Till länsstyrelsens ombud föreslogos hrr Arv. Collberg, Nygårds, och Joh:s Dahlström, Klinte. För två år valdes till brandstodsvärderingsmän hrr Herm. Collberg, Kallings, och Reinh. Nyström, Gerte. I 1937 års inkomsttaxeringsnämd omvaldes de förutvarande ledamöterna, nämligen: Reinh. Nyström, Gerte, Otto Jacobsson, Björkbos, och Alb. Nyberg, Rosendal. Likaledes omvaldes suppleanterna Hj. Hagvall, Kallings, Eric Jakobsson, Sylfaste, och Sigfr. Cronholm. Klinte. Till att granska virkesdeklarationerna utsågs Reinh. Nyström med Alb. Nyberg som suppleant. Som ombud vid förekommande barnmarakedistriktestämmor blev hr Alb. Nyberg utsedd. Som revisorer för nästk. års räkenskaper valdes hrr Otto Jacobsson, Björkbos, och Sigfr. Cronholm, Klinte.
Kyrkorådet hade till stämman framlagt ett förslag att ur magasinskassan få uppbära ett belopp av 1,000 kr. till centraluppvärmningen i kyrkan. Förslaget behandlades och bifölls av stämman.
Om tid och sätt för kommande års stämmors hållande beslöts detsamma som å kyrkostämman. Stämman avslöts med några ord av ordföranden, som tackade för gott samarbete under det gångna året och tillönskade stämmobesökarna ett gott nytt år.Gotlands Allehanda
Måndagen 28 December 1936
Nr 301