19361229 - Läkardistriktens indelning.

Läkardistriktens indelning.
Nytt distrikt med station i Roma eller Dalhem.

Medicinalstyrelsen har anmodat länsstyrelsen i Visby att yttra sig över ett inom styrelsen uppgjort preliminärt förslag till ny provinsialläkardistriktsindelning på Gotland.
Enligt förslaget skall Klintehamns distrikt bibehållas oförändrat, Hemse distrikt minskas med Burs och Stånga kommuner, vilka tillfalla Ljugarns distrikt, samt Visby distrikt uppdelas på två nya distrikt, det ya med station vid eller i närheten av Dalhems kyrka eller i Roma.
Det nya Visby distrikt skulle även omfatta Stenkyrka, Tingstäde och Hejnums kommuner av nuvarande Slite distrikt och det helt nya distriktet skulle jämväl inbegripa Bäl, Vallstena och Gothems kommuner av nuvarande Slite distrikt.
Av det område som tillhör Visby nuvarande distrikt skulle på det helt nya distriktet komma följande 15 kommuner:
Källunge, Ekeby, Barlingbo, Akebäck, Atlingbo, Björke, Roma, Halla, Dalhem, Hörsne med Bara, Norrlanda, Ganthem, Sjonhem, Vänge och Viklau. Det helt nya distriktet skulle bestå av 18 kommuner med sammanlagt 7,129 invånare.,
Det nya Visby distrikt skulle av Visby nuvarande distrikt behålla följande 14 kommuner: Lummelunda, Martebo, Västkinde, Bro, Lokrume, Fole, Hejdeby, Endre, Follingbo, Västerhejde, Träkumla, Stenkumla, Vall och Hogrän. Sammanlagda antalet invånare i det nya Visby distrikt skulle bli 8,926.
Någon ändring beträffande de nuvarande läkarstationerna ifrågasättes inte.Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 December 1936
Nr 302