19361230 - Deltagande. Karl Johan Levander.

För all den vänlighet, som visats oss och för det innerliga deltagande som kommit oss till del med anledning av vår käre makes och faders
Karl Johan Levander
bortgång, för det stora förtroende han under sin levnad åtnjutit, vilket gett honom tillfälle att 1 mån av de gåvor han fått tjäna sin hembygd, för allt som vid hans grav ägnats hans minne i form av tal, song, blommor och kransar, välsignelsebringande gåvor till Blomsterfonden och övriga hedersbetygelser, bedja vi att på detta sätt till alla och envar få framföra vårt vördsamma tack.
Bois i Havdhem den 30 dec. 1936.
Maka och Barn.Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303