19361230 - Söndagsskolan i Mästerby 70 år.

Söndagsskolan i Mästerby 70 år.

MÄSTERBY, 30 dec.
I sju decennier har denna verksamhet fortgått inom socknen. Initiativtagerskan för 70 år sedan var den då 24-åriga lärarinnan, numera åldriga fru Maria Björkdahl, — allmänt benämd "moster Mari", — Ejmunds. I en liten intervju med henne, fastän minnet delvis svek, låter hon oss förstå med vilken kärlek och stort intresse arbetet bland barnen från början omfattades. Det ljusaste min-1 net, som kom fram var då hon jämte 95 barn fingo tillfälle att sjunga Agata Rosenius' välkända sång: "Till fridens hem, till rätta fadershuset etc" för prinsessan Eugenie. En annan sak, som den 94-åriga kvinnan med klar röst poängterade var: "Guds starka hjälp".
I sextio år har missionsförsamlingen genom sina läsare nu handhaft söndagsskolan. Den, som axlade ansvarsmanteln efter moster Mari, var den nuvarande föreståndaren Edw. Wallin far, Wallin i Myre. Det är under dessa 70 år huvudsakligast på dessa tre nämda personer, som föreståndarekallet vilat. Under de första 30 åren var den då av till över 50-talet barn bestående söndagsskolan ambulerande i hemmen. De senare 40 åren har den samlats i missionshuset, vilket och har samma ålder.
Julfesten hölls nu i går eftermiddag, vilken ock fick en särskild prägel med anledning av de 70 åren. Till densamma vore nu särskilt inbjudna ovannämda fru Björkdahl, en av de första söndagsskolbarnen Maria Andersson, Ammor, kyrkoherde Henric Carlson med fru och folkskollärare G. Kalström med fru.
Föreståndaren Edw. Wallin erinrade om i sitt inlednings- och hälsningsanförande om Mästareorden: "Andra hava arbetat och I haven fått gå in i deras arbete". Talaren poängterade ock vilken glädje arvet gav och glädjen över att arvgiverskan kunde bevista den stora högtidsdagen. Högtidstalet av kyrkoherde Carlson rörde sig om Jesus som världens ljus. Paralleller drogos därvid emellan mörker och ljus i naturens värld och ljus och mörker i själarnas värld. Lidande, sorg och synd karaktärisera särskilt själens mörker, men Jesus, som de lidandes vän, sorgens borttagare och syndens utplånare är världens ljus. Till fru Björkdahl överlämnades av en söndags-skolflicka vackra blommor.
Till trenne 12-åriga gossar överlämnades var sin helbibel. I tända granen sken kom jultomten med gottutdelning till barnen, vilket livligt senterades.
Pastor Carl Nyström avslutade den välbesökta festen med erinran om att söndagsskolleverksamheten var ett för Guds rike rikt välsignat arbete.
C—m.Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303