19361231 - Landsbygden. Anga.

Landsbygden.

ANGA, 30 dec.
Årets ordinarie decemberstämmor hölls här den 28 dennes under ordförandeskap av lantbr. G. Bendelin. Ersättningen åt de olika befattningshavarne inom kommunen bestämdes till samma belopp som föregående år. Följande val företogos: Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen omvaldes E. Gustafsson, Stenstu, ordf., G. Wahlqvist, Änggårda, vice ordf., till ledamot nyvaldes Algot Bendelin, Boters. Till suppleanter omvaldes A. Bendelin, Angelbjers, J. Pettersson, Boters, och nyvaldes fröken Signe Stenqvist. Tillf ordf. i barnavårdsnämden valdes folkskolläraren B. Stenqvist, till vice ordf. fröken Signe Stenqvist och till ledamot E. Gustafsson, Stenstu, suppleanter G. Wahlqvist, Änggårda, och K. Engström, BiJ;ttike. Till ledamöter i sockenmagasinsstyrelsen omvaldes P. Lindstedt, och' L. österdahl, Båtticker. Till ledamöter i brandstodskommitAn utsågos P. Lindstedt, Båtticker, och A. Bendelin, Angelbjers, supplerade av L. Björkander och J. Engström, Änggårda. Till ledamöter i taxeringsnämden valdes Arvid Bendelin, Fjäle, A. Pettersson, Änggårda, och E. Gustafsson, Stenstu, suppleanter blevo J. Pettersson, Boters, K. Engström, Båtticker, och E. Bendelin, Bendix.
Till revisorer att granska kommunens räkenskaper valdes Arvid Bendelin, Fjäle, och K. Engström, Båtticker, supplerade av Henry Bendelin, Fjäle, och A. Levin, Båtticker. Att mottaga och utdela socknens post omvaldes handlande A. W. Ekman.
Hundskattemedlens användande debatterades och man beslöt i likhet med föregående år att den skall användas till premier för rovdjurs dödande. Även framlades förslag om att välja en kontrollant för tillsyn över de byggen inom kommunen som erhållit statens bostadsförblittringsbidrag och valdes till kontrollant C. Wahlqvist, Änggårda, suppleant Hj. Larsson, Stenstu. Förslag blev även framlagt för stämmans hörande angående byggande av badstu inom kommunen samt i samband därmed gymnastiksal. För frågans närmare utredning valdes en kommittéav tre personer.
Omedelbart efter kommunalstämmans slut vidtog kyrkostämman under ordförandeskap av folkskolläraren B. Stenqvist. Några andra val förekommo ej än att revisorer att granska 1937 års räkenskaper för såväl kyrkans, skolans och bibliotekets kassor utsågos. Till revisorer valdes G. Wahlqvist, Änggårda, Artur Levin, Båtticker, suppleanter K. Engström och A. Arvidsson, Båtticker.
Efter stämmornas slut försåldes ved för skolans och fattigvårdens behov och betingade veden ett pris av 15 kr. pr kast för 5 kv. ved.Gotlands Allehanda
Torsdagen 31 December 1936
Nr 304