19361211 - Vägarbetena.

Vägarbetena.

I länets flerårsplan för tiden 1937—1940 för byggande och förbättring av allmänna vägar finnes upptaget ett extra bidragsbelopp av 119,000 kr., för omläggning av vägen Visby—Etelhem, delen Roma kyrka—avtagsvägen till Halls. Utförande av varaktig beläggning å vägbanan kommer därjämte att draga on kostnad överstigande 100,000 kr.
Länsstyrelsen anser med hänsyn bl. a. till den livliga trafiken till Roma sockerfabrik vissa tider på året det i hög grad önskligt att beläggning av vägen med det snaraste kommer till utförande och att arbetet påbörjas redan nästkommande år, detta även med hänsyn till planerat militär- och civilflygfält i Roma. Länsstyrelsen räknar med att ett belopp av minst 75,000 kr. härför tilldelas länet ur utjämningsandelen och hemställer att väg-och vattenbyggnadsstyrelsen hos k. m:t måtte, tillstyrka tilldelningen av detta belopp.Gotlands Allehanda
Fredagen 11 December 1936
Nr 289