19360608 - En våldsam motorcyklist

En våldsam motorcyklist

och hans ej mindre våldsamme broder beredde i lördags polisen en hel del besvär, då de skulle anhållas och föras ned till polisstationen.
Huvudagerande i affären var en skomakare från Gammelgarn, som omkring kl halv fyra ämnade bege sig hem, åkande på en lättviktsmotorcykel. Personer, som iakttogo hans något vingliga avfärd, ansågo det emellertid klokast att alarmera polisen, varför två konstaplar kommo till platsen - korsningen av Södra Hansegatan och Österväg - att hindra mannen att ge sig i väg. Han hade hunnit en liten bit österut, då poliserna ingrepo och förbjödo honom att fortsätta. Motorcyklisten hade emellertid en annan åsikt om saken och ville inte lyda polisen, varför han förklarades anhållen och skulle införpassas i piketbilen. Därvid förklarade han först, att han på grund av en benskada icke kunde böja knäet och därför inte fick plats i framsätet, och när han sedan skulle placeras bak i bilen, satte han sig till våldsamt motstånd, och slog och sparkade vilt omkring sig. Ytterligare hjälp rekvirerades då från polisstationen, och två konstaplar anlände i droskbil, i vilken man slutligen efter åtskillig möda fick in den anhållne och hans broder, som under tiden anlänt till platsen och även han uppträtt synnerligen våldsamt. Under färden till polisstationen försökte de båda bröderna på allt sätt misshandla konstaplarna, av vilka en fick en del knytnävsslag och en annan blev biten båda i ansiktet och ena armen, så att läkarevård måste sökas. Bröderna sutto anhållna ända till i går kväll, då de åter släpptes, och nu ha de säkerligen dryga efterräkningar att vänta.
I detta sammanhang kan det vara på sin plats att påtala uppträdandet hos den mängd av åskådare, som samlades vid bråket och som på allt sätt försvårade polisens arbete. Det haglade invektiv över konstaplarna, och särskilt ansåg man det som ett flagrant s k polisövergrepp att anhålla en person med lyte. Uppträder en dylik person på sätt som nu skedde, får han väl dock som alla andra medborgare stå sitt kast, och det torde kunna anses fastslaget, att polisen denna gång icke använde mera våld än nöden krävde, vilket också de båda anhållna senare på nykter kaluv medgivit. Hade inte massan tagit deras parti, så hade de väl heller aldrig uppträtt så våldsamt som skedde.Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Juni 1936
Nr 130