19370202 - Vall-Hogrän S. L. U.-avdelning.

Vall-Hogrän S. L. U.-avdelning.

VALL, 1 febr.
Vall-Hogrän S. L. U.-avdelning höll i lördags kväll sitt årsmöte i Ordenslokalen i Vall. Mötet hade ganska stor tillslutning, vilket visar att ungdomen har stor förståelse för rörelsens ideella syfte. Sedan Gotlands-sången sjungits hälsade ordföranden, Henning Widén, Vallbys, de tillstädeslcomna hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
Av rapporterna framgick att avdelningen under året hållit åtta protokollförda möten, en sommarfest samt uppfört en offentlig teaterpjäs. Vidare har en lokal-betonad revy uppförts, som samlat fulltalig publik tre gånger i följd. Medlemsantalet var vid årsskiftet 38, och därav voro 18 prenumeranter på S. L. U.-bladet. Fyra medlemmar besökte rikstinget vid Uppsala högar sistlidne sommar.
Vid företaget val av styrelse för år 1937 blev Henning Widn, Vallbys, ordförande, Martin Johansson, Kysings, vice ordförande, Mia Engström, Buters, sekreterare, Edit Pettersson, Rosarve, vice sekreterare och Gunnar Hejdenberg, Linhatte, kassör. Till suppleanter utsågos N. C. Johansson, Hartings, och Inga Volter, Isums.
Att fungera såsom informationsledare utsågs ordföranden. Till ledamöter i bondeförbundets sockenavdelning valdes Henning Widn, Vallbys, och N. C. Johansson, Hardings. Att såsom ombud deltaga vid bondeförbundets kandidatnomineringar utsågos ordföranden och Arvid Hansson, Bryungs. En tävlingsnämd tillsattes och utsågs därtill Arvid Haraldsson, Bryungs, Arpold Lundström, Bjers, och Signe Larsson, Vallbys, med den förstnämde som ledare. Distrikts-kretsombud blevo Nils Pettersson, Alve-de, och Hjördis Larsson, Buters. Till revisorer för 1937 års räkenskaper valdes Karin Blom, Hogrän, och Arvid Hansson, Bryungs, med Karl Pettersson och Per Pettersson, Alvede, såsom suppleanter. Till pressreferent valdes Gunnar Hejdenberg. Att bevista den instruktionskurs, som kommer att anordnas i Sanda under innevarande år, utsågos Folke Lundin, Bomarve, Gunnar Hejdenberg, Astrid Engström och Lulli Larsson, de båda sistnämda vid Buters.
Till stipendiefonden anslogs 5 kronor. Vid mötet inskrevos sex nya medlemmar.
När mötesförhandlingarna voro slut, vilket gick raskt undan, vidtog den lättare delen av programmet, vilket sköttes av festkommittn, och det må sägas, att den skilde sig från uppdraget med all heder. Efter det en smaklig kaffetår inmundigats bjöds det på sång och musik, varefter en sketch uppfördes.
Till sist vidtogo en stunds lekar och da uppbrott skedde höjdes ett kraftigt leve för S. L. U.-rörelsen, varefter envar i den gnistrande januarinatten vände mot hemmet i den förhoppningen och med den övertygelsen att det nya året måtte bli ett framgångens år för vår rörelse.
Till såväl ordföranden som festkornmittén, vilken bidrog att förhöja kvällens stämning, frambäres ett tack.
G. H.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1937
N:r 26