19370203 - Härmed kungöres

Härmed kungöres

att handlanden Nils Ludvig Alexander Fagerberg i Ganne, Burs socken, hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för godsbefordran under månaderna oktober, november och december med en lastautomobil, (max.-last 2,950 kilogram), därvid såsom stationsort föreslagits Burs socken. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 10 februari 1937; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 3 februari 1937.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27