19370204 - Roma—Björke J. U. F.-avdelning

Roma—Björke J. U. F.-avdelning

höll lördagen den 30 jan. sitt årsmöte i skyttepaviljongen vid Karby. Efter sång hälsade ordf. Georg Norrby alla välkomna. Års- och revisionsberättelserna upplästes och ansvarsfrihet beviljades, varefter val av styrelse företogs. Valda blevo: Georg Norrby, ordf., Annie Engström, v. ordf., Yngve Hagvall, kassör, Ture Hansson, sekr., Brynolf Engström, v. sekr., suppleanter blevo Arne Möllerström och Greta Engström. Till revisorer för 1937 valdes Eivor Karlsson och Margit Johansson med Tyra Andersson och Ivar Danielsson som suppleanter. Till tävlingskommitte valdes: Yngve Hagvall, Bertil Möller-ström, Eivor Karlsson och Greta Engström. Som studieledare omvaldes folkskollärare Sven Viklund, Björke. I idrottssektionen omvaldes Arne Möllerström, Ivar Danielsson, Tyra Andersson och Märta Nilsson. I schacksektionen omvaldes Lennart Johansson och Rune Andersson. Till teaterkommitte utsågs Henning Romdahl, Margit Johansson, Birgit Sunesson, Bertil Möllerström och Al-va Jacobsson.
Efter det ytterligare en del ärenden genomgåtts beslöts, att nästa möte skulle hållas lördagen den 27 febr.. Mötet avslöts med "Du gamla, du fria".
Efter kaffedrickning höll ordf. ett anförande om föreningens femåriga tillvaro, dess tillkomst och verksamhet samt riktade ett tack till den avgångna kassören. En pjäs spelades, benämd "Svärmor kommer", vilken mottogs med bifall. Efter ytterligare en stunds lekar utbringade ordf. ett fyrfaldigt leve för J. U. F.-rörelsen, varefter man skildes, ense om att ha haft ett trevligt årsmöte.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1937
N:r 28