19370205 - Tyska järnvägarna åter självständiga.

Tyska järnvägarna åter självständiga.
En tacksamhetsdemonstration.

Berlin, 4 febr. (TT.) Med anledning av att rikskansler Hitler i sitt tal den 30 januari förklarade att de tyska riksjärnvägarna befriats från de förpliktelser som ålåg dem enligt de internationella fördragen samt att de åter ställts under Tysklands suveränitet, anordnade 15,000 järnvägsmän på torsdagen en tacksamhetsdemonstration framför rikskansliet. Hitler trädde fram på kansliets balkong och höll ett kort anförande, vari han bl. a. yttrade: Ar 1933 hade rikets ledning främst till uppgift att rädda det av ekonomiskt sammanbrott hotade folket. Vidare gällde det att befria folket ur Versaillesfördragets tunga kedjor. I dag år det min största stolthet att förkunna att det 1 den nationalsocialistiska regimens fjärde år varit möjligt att lösa båda uppgifterna. Den tyska frihetens mål kunde uppnås blott tack vare hela folkets beslutsamhet och obetingade hörsamhet. Denna hela folkets gemenskapskänsla är också orsaken till att beslut den 30 januari kunde fattas om att riksbanken åter uteslutande skulle bli tyska folkets egendom samt att de tyska riksjärnvägarna utan undantag skulle ställas under Tysklands suveränitet utan att några nya omfattande förpliktelser i stället övertogos."
Till slut uttalade Hitler sitt tack för de arbetsår då järnvägsmännen under svåra omständigheter upprätthållit trafiken Då de tyska Järnvägarna i nationens och folkets tjänst.
Före demonstrationen mottog rikskanslern en delegation från Berlins järnvägsarbetare och järnvägstjänstemän.Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29