19370209 - Landsbygden. Hogrän.

Landsbygden.

HOGRÄN, 8 febr.
Hogräns missionsdistrikts fyra församlingar voro i går samlade till gemensamt årsmöte i Hogräns missionshus. Genom det hastiga dödsfall, som inträffat då en trogen och nitisk församlingsmedlem fått bryta upp och vilket kom till de församlades kännedom sattes en djup allvarlig prägel på hela mötet.
årsförhandlingarna leddes på ett mycket gott sätt av distriktets ordf. nämdeman K. W. Palmqvist med Nerd Andersson vid protokollet. årsredogörelsen visade på trohet emot Guds ord, energisk evangelisk verksamhet, målmedveten ungdomsverksamhet, långvarig söndagskolverksamhet och påtagligt missionsintresse. De olika missionskassorna har tillsammans kommit åtskilligt över 10,000 kr. Till Sv. Missionsförbundets Yttre mission har lämnats 1,197: 55 kr. och Gotländska Missionsförbundet har erhållit 315: 47 kr. Församlingarnas medlemssiffra är 126.
Innan H. H. nattv. firades talade evangelist Erl. Magnusson om verksamhetens betydelse under prövnings- och lidandes-tider.
Eftermiddagens möte inleddes med sång av sångarne och tal av J. A. Ohlsson. Därefter talade ånyo evang. Magnusson om Jesus på lidandesvägen, men även huru Han hjälpte de mest behövande. Carl Nyström visade i sitt avslutningstal på den översvinliga höga vägen: kärlekens. Under dagen gjordes mycket goda ekonomiska insamlingar för distriktsverksamheten.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32