19370209 - Landsbygden. Havdhem.

Landsbygden.

HAVDHEM, 7 febr.
Havdhems blåbandsförening häl sitt årsmöte den 5 febr. Mötet öppnades av föreningens ordf. landstingsman Aug. Jacobsson, som i ett kort anförande manade till fortsatt träget arbete, då det gäller nykterhetssakens främjande. Ars-och revisionsberättelserna föredrogos och vittnade om att föreningen varit i rätt livlig verksamhet under det gångna året. Flera möten och fester ha hållits, med föredrag i nykterhetsfrågor av olika talare. 14 nya medlemmar ha under året intagits i föreningen, och medlemsantalet var vid årsskiftet 144. Kassan omslöt kronor 232: — med 69 kr. i behållning.
De i tur avgående styrelseledamöterna omvaldes och består föreningens styrelse av följande personer: Aug. Jacobsson, ordf., Jacob Pettersson, vice ordf., Torsten Ronander, sekr., Herman Mattsson, vice sekr., och Bertil Karlström, kassör. Föreningens övriga funktionärer blevo även på något undantag när omvalda. Efter ytterligare val av olika kommittéer m, m., behandlades en del verksamhetsfrågor och uppdrogs åt styrelsen och ungdomskommittén inom föreningen att på bästa sätt ordna för verksamheten. Sedan förhandlingarna så blivit genomgångna avslöts det i allo goda och av gemytlig stämning präglade årsmötet med sång och bön.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32