19370212 - Genom exekutiv auktion,

Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 2 mars 1937 kl. 1,15 e. m., komma att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas de från Emma Hulda Olivia Andersson utmätta fastigheterna 5/64 mantal av Västris 118 och 91/384 mantal av. Västris 122 i Tingstäde socken.
Fastigheterna, som ligga i sambruk i fem skiften, äro belägna vid den för Västris m. fl. hemman gemensamma utfartsvägen, som vid Tingstäde kyrka ansluter sig till landsvägen genom Tingstäde, 4 km. från Tingstäde kyrka och skola samt järnvägsstation och 27 km. från Visby. Fastigheterna bestå av, förutom 0,5 hektar tomt och trädgård, 15 hektar fastmarksåker, 10 hektar odlad myr, 15 hektar oodlad myr och 35 hektar skogsmark. Skogs-tillgången täcker väl husbehovet.
Å fastigheterna finnas följande byggnader uppförda:
1) Manbyggnad av sten under plåttak, inredd till 2 rum, kök och förstuga å nedre botten samt 2 rum, förstuga och vind å övre botten.
2) Flygelbyggnad av sten under tegeltak, inredd till tvättstuga, arbetsrum och redskapsrum med loft.
3) Ladugårdshus av sten under spåntak, inrett till häst- och kostall med 8 spiltor, svin- och hönshus samt lada med foderloft.
Fastigheterna, som äro taxerade till 16,900 kronor, hava saluvärderats till 15,000 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheterna häfta eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 20 januari 1937.
A. E. Rodhe. Richard Laurin.Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35