19370601 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Södra häradsrätten.

Vårtingets 6:te sammanträde. Rättens ordf. hovrättsfiskal Allan Brusén.

Nämndeman på norr kontra nämndeman på söder. Ett par nämndemän, från norra och södra domsagorna, jämte ett par andra ha köpt en gård tillaammans för att avverka och sälja skogen. Norderguten skötte avverkningen och suderguten affärerna. Nu har den förstnämde vid häradsrätten krävt den senare för virke hämtat på kär:s gård i sådana fall, då inte virket i skogen räckt till. Kravet rör sig om 481 kr. Kär. inställde sig genom advokat Wiman, svar. personligen. Svar. gjorde gällande, att kär. aldrig varit kompanjon i affären, enär han ej betalat sin anlott, men det är honom likt, att först föreslå ett gårdsköp och dra nytta därav, men själv ej fullgöra sina förpliktelser. En del av timret var även försågat och upplagt på kär:s gård. Vad som kan ha varit oklart har förut ordnats genom kvittning, och svar. bestred all betalningsskyldighet. Kär. ombudet begärde uppskov för vidare utredning, och målet förekommer ånyo den 30 aug.

Fyra lösa hundar hade orsakat deras ägare stämning. Två erkände skriftligen och fingo böta vardera 20 kr., de andra två inställde sig och förnekade saken. Det blev uppskov till 30 aug. för hörande av vittnen.

14 cyklar på allmän väg utan tända lyktor efter mörkrets Inbrott kostade ägarna vardera 7 kr.

En dundergubbe, G. J. Nilsson från Stale i Rone, var instämd av landsfiskal Hallin. Landsfiskalen hade vid besök på ort och ställe i fjärdingsmannens sällskap påträffat en damejan innehållande jäsning samt en literbutelj med fludium. Spar. var vid landsfiskalens besök onykter, som han enligt grannarnas uppgift så ofta var. Vid polisförhöret medgav han, att han vid flera tillfällen tillverkat jästa drycker. Nu förnekade han det senare, han hade förut bara lagt lite humle och socker på någon svagdricksflaska. Fjärdingsmannen vitsordade svar. uppgifter vid polisförhöret, och åkl. påpekade att man brukade köpa svagdricka, vilket sedan genom tillsatser och jäsning förvandlades till starkare vara. Åkl. yrkade ansvar för hembränning samt att de beslagtagna varorna måtte förklaras förverkade. Utslag meddelas vid sluttinget.

Hämden är ljuv. En målarmästare från Garda har ingivit anmälan mot en affärsinnehavare för olaga trafik bestående i möbeltransporter mellan möbelfabriken i Garda och en målare i Lau. Angivaren hade enligt svar. uppgifter tidigare omhänderhaft fabrikens målningsarbeten, men ej nöjaktigt utfört detsamma, varför målaren i Lau anlitats. För detta hade angivaren icke möjlighet att hämnas på vare sig fabriken eller den nye målaren, varför han riktade sig mot tredje man. Svar. erkände, hade mot ersättning lånat ut sin bil och även vid något tillfälle själv kört. Intyg inlämnades från fabrikens ägare att de ansett svar:s bil som den mest lämpliga bil i trakten för dylika transporter, samt från samtliga ägare i trakten av lastbilar i trafik att de icke ansett svar. inkräkta på deras verksamhet. Utslag meddelas vid sluttinget.

För olaga handel vid majtorgdagen i Stånga stodo tvänne damer tilltalade. Den ena har förut dömts för liknande förseelse. Utslag vid sluttinget.

För djurplågeri i samband med hönstransport pr järnväg från Bander till Fidenäs stod en person tilltalad. Det hade varit för många höns i varje transportlåda. Svar. bestred djurplågeriet. Höns ha för vana, att, då de bli skrämda, skocka sig ihop, och därvid kan någon duka under. Utslag vid sluttinget.

Ej anmäld hund till skatt kostade ägaren 10 kr. i böter och dubbel hundskatt.

Två på en cykel kostade vardera 5 kr.

Ej anmäld utlännings arbetsanställning har sina risker. En lantbrukare, som gjort sig skyldig därtill, får vid sluttinget veta vad sån't kostar.

Farliga ungdomsfröjder. Den vådliga bilkörningen i Hemse i samband med folkhögskolfesten hade nu orsakat ett par deltagare tingsinställelse. Den ene, bilens ägare, som var från Follingbo, var åtalad för att i berusat tillstånd fört bilen mellan hotellet och folkhögskolan, den andre, en kontrollassistent från Lummelunda, hade vid olyckstillfället fört bil i berusat tilstånd utan att vara innehavare av körkort samt även visat grov vårdslöshet.
De fingo nu redogöra för förspelet till sluthändelserna. Vid 8-tiden på kvällen hade de i sällskap med ett par andra ungdomar begivit sig iväg till elevfesten i Hemse. Före avfärden hade man förtärt en kon jakshalva var och 2 halvflaskor konjak togs med för att höja feststämningen. Framkomna till skolan togo alla utom bilägaren var sin sup, varefter båda svarandena foro till hotellet för att dricka kaffe. Men här förtärdes ingen sprit. Efter någon timmes uppehåll här for man åter till skolan. Där konsumerades ungefär 1/4 liter eller något mera av det medhavda. Var den pilsner kommit ifrån, som fanns i bilen, kunde ingen av dem begripa, men från hotellet hade den inte kommit förklarade man. En stund senare var bilens ägare redlöst berusad. Han bars ut och lades i bilens baksäte. Litet senare hittades han liggande på vägkanten, och uppgav, att han varit ute och druckit mera av den medhavda spriten. Vid avfärden vid 1-tiden på natten hade kontrollassistenten uppgivit sig ha körkort och satt sig till ratten, men kommen ett stycke på väg körde han av gatan på höger sida och genom ett staket.
Åkl. påpekade det ansvarslösa i sistnärnde svarandens handlingssätt, att utan att äga körkort och berusad som han var sätta sig till ratten fast två av medpassagerarna voro nyktra — eller relativt nyktra — och körkortsinnehavare. Svaranden ifråga påstod, att han ensam var nykter — även de andra två voro berusade — själv skulle han ta körkort ett par dagar efter. För att rädda situationen hade han själv velat köra, han hade kört sakta hela vägen, men vid olyckatillfället trampat fel på gasen i stället för bromsen. Även beträffande bilägagen betygade han medevarande, att då denne körde var han nykter, men en stund senare redlöst berusad.
För vidare utredning uppsköts målet till 30 aug.

Mera rattfylleri. En chaufför från Linde står också tilltalad för fylleri vid ratten. Han hade kommit till Hemse från en stadsresa märkbart berusad. Fjärdingsman Lesley i Hemse vittnade, att då svaranden steg ur bilen gången var ostadig och en medpassagerare hade sagt att under färden bilen flera gånger varit nära diket. Dom vid sluttinget.

Trafikförseelser. Åtta dagsböter å 2 kr. kostade det en Hemsebo som nattetid låtit sin bil stå utan parkeringsljuset tänt.
— Ej brukbar handbroms, ej medfört körkort och skattekvitto, saknad hjultrycksslcylt, avsaknad av last- och hjultryckaskylt samt skattekvitto och dåliga bromsar samt saknad hjultrycksskylt och oanvändbar stopplykta hade renderat sammanlagt 5 personer stämning. Försyndelserna taxeras vid sluttinget.

En outlöst radiolicens kostade radioägaren 10 dagsböter å 1: 50.Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 Juni 1937
Nr 123