19370622 - Näs får dispens.

Näs får dispens.

Domkapitlet har med hänsyn till Näs församlings invånarantal och tyngande skattebörda funnit skäligt bestämma, att såsom behörighetsvillkor för organistbefattningen i församlingen skall godkännas intyg av den, som äger förrätta lägre organistexamen eller av musiklärare vid folkskoleseminarium ang. nöjaktig färdighet i spelning av koraler, koralpreludier och musiken till svenska mässan samt nöjaktig kännedom om svenska kyrkans gudstjänstordning.
Vidare har domkapitlet funnit, att organistbefattningen men ej klockarebefattningen kan lämpligen förenas med folkskollärarebefattningen, samt medgiver under vissa villkor, att förening av lärarbefattningen och organistsysslan må äga rum.Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Juni 1937
Nr 141