19370416 - Hyllningar.

Hyllningar.

Löjtnant K. E. Gottberg, Halsegårda i Ardre, blev i onsdags på sin sextioårsdag föremål för hjärtliga hyllningar. Kyrkoherde Björkander, representanter för kyrkoråd- och kommunalnämd m. fl. hade infunnit sig, och som representanter för A. 7:s underofficerskår anlände dennas ordförande och sekreterare, styckjunkarne Thimgren och Hultberg, med en vacker blomsterhyllning från kollegerna. Förutom många telegram och vackra blomsteruppsatser fick hr Gottberg mottaga presenter, såsom käpp med silverkrycka, vilstol, keramik- och silversaker, etc. Bland telegrammen märktes sådana från förutvarande överordnade vid A 7.
rå aftonen hade ett antal personer inbjudits till festlig samvaro i det Gottbergska hemmet, där sextioåringen blev föremål för ytterligare hyllningar. Bl. a. höll kyrkoherde Björkander ett anslående tal till hr Gottberg, som sedan sin avgång från tjänsten vid A 7 år 1927, varit bosatt på sin gård i födelsesocknen, där han hedrats med ett flertal förtroendeuppdrag och gjort sig aktad och omtyckt så som han tidigare även varit det i sin militära tjänstgöring.Gotlands Allehanda
Fredagen 16 April 1937
Nr 86