stora_torget-visby.jpg

19370412 - I här fört föreningsregister

I här fört föreningsregister
hava nedannämnda dagar intagits följande anmälningar:

den 6 april 1937:
den 8 mars 1937 antogos stadgar för Gotländska Lantmännens lokalförening i Ala med begränsad personlig ansvarighet, som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska Lantmännens Centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring uti medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insatsen, med ett belopp av fem kronor för varje hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i Ala, utgöres av lantbrukarna Bror Olof Egon Arvidsson, Fritiof Petter Laurin och Lars Petter Gunnar Andersson, alla i Gurfiles i Ala socken, med lantbrukarna Ernst Vilhelm Henriksson i Botvatte och Johan Fredrik Henriksson i Lauritze, båda i Ala socken, såsom suppleanter. Föreningens firma tecknas av Bror Olof Egon Arvidsson och Fritiof Petter Laurin var för sig. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst fjorton dagar och till extra föreningsstämma minst åtta dagar före stämman genom tillkännagivande i minst en på Gotland utkommande tidning. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller tillkännagivande i någon på Gotland utkommande tidning.

den 7 april 1937:
den 28 december 1936 antogos stadgar för Grynge Fiskareförening u. p. a., som har till ändamål att verka för bättre hamnförhållanden samt att i övrigt främja och tillvarataga medlemmarnas ekonomiska och ideella intressen, som stå i samband med fisket och dess bedrivande. Styrelsen, som har sitt säte i Gammelgarns socken, består av Per Adam Lundvall i Änge, Carl Gustav Bodin i Rommunds och Nils Emil Gunnar Engström i Mattsarve med Karl Axel Manfred Bodin i Rommunds, Frans Arvid Gustav Klintström i Rommunds samt Lars Oskar Josef Larsson i Klinte, alla i Gammelgarns socken, såsom suppleanter. Firman tecknas av två av styrelsens ledamöter i förening. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen samt anslås minst en vecka före stämman å plats, som bestämts å ordinarie föreningsstämma. övriga meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom på enahanda sätt.
Visby i landskansliet den 9 april 1937.
LÄNSSTYRELSEN.Gotlands Allehanda
Måndagen 12 April 1937
Nr 82