19370412 - Hemse.

Hemse

Södra Gotlands nationalbevärings kvinnoförening hade i lördags sammanträde å Jakobssons konditori i Hemse under ledning av fru Nordlander. Års- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades. Styrelsen omvaldes. Till ombud vid förbundsstämman valdes fru Gertrud Sundberg och fröken Märta Nylund. Man diskuterade därefter i någon mån verksamheten.

Folkpartiets ungdomsklubb
höll i lördagskväll ett välbesökt möte härstädes å Johnssons konditori. Efter unison sång samt inledningsanförande av Herrn. Larsson höll bokhandl. Helge Carlsson ett utomordentligt intressant och givande föredrag över ämnet: "Vad ha judarna gjort?" Tal. behandlade judepröblemet, Avisade deras ställning genom tiderna och de förföljelser de fått utstå, men också att judarna alls inte äro så dåliga, som man försöker utmåla dem. Vad de fått utstå ha de delvis själva dragit över sig, men under allt äro de dock Guds utkorade och ha genom tiderna fått vara Hans redskap. Tal. avtackades med varma applåler. Från förhandlingarna kan antecknas, att man beslöt föreslå Visby-klubben ett gemensamt möte för dem båda i t. ex. Klintehamn den 6 juni. Klubbens nästa möte hålles i Hemse dne 1 maj. En ny medlem anslöt sig till densamma. F. ö. upptog programmet kaffe och uppläsning.Gotlands Allehanda
Måndagen 12 April 1937
Nr 82